Sitooko esisopimus?

Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla sopijapuoli tai molemmat heistä sitoutuvat tulevaisuudessa tekemään sopimuksen joko keskenään tai kolmannen osapuolen kanssa. Esisopimus sitoo siten osapuolen tai molemmat heistä tulevaan pääsopimukseen. Tässä mielessä se eroaa olennaisesti esimerkiksi ns. aiesopimuksesta, jolla luodaan ainoastaan velvollisuus pyrkiä pääsopimuksen tekemiseen ja neuvottelujen jatkamiseen.

Koska esisopimus on sitova, niin se tulee tehdä pääsopimuksen mukaisin muotovaatimuksin. Tällaista muotovaatimusta on noudatettava mm. kiinteistön kauppaa tehtäessä. Kiinteistön kauppa on tehtävä maakaaren muotovaatimuksia noudattaen. Ellei näin tehdä, niin kauppa on mitätön. Tästä syystä myös kiinteistön kauppa koskeva esisopimus tulee tehdä samojen maakaaren ohjeiden mukaisesti. Jos sopimusosapuoli kieltäytyy tekemästä pääsopimusta esisopimuksesta välittämättä, niin kieltäytyjä joutuu sopimusrikkomuksen johdosta haitallisten seuraamusten kohteeksi. Esisopimukseen otetaan yleensä sopimussakkolauseke, josta ilmenee sopimusrikkojaa kohtaava korvausmäärä.

Nopeaa apua lakiasioihin.