Rahdinkuljettaja vastaa palveluksessaan olevien henkilöiden menettelystä kuljetuksen suorittamisessa. Rahdin kuljettava yhtiö vastaa alaistensa tekemisistä niin kuin omista teoistaan ja laiminlyönneistään.

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä. Tavaran luovutus on viivästynyt, jos tavaraa ei ole luovutettu sovitun ajan kuluessa. Jos tavaran luovuttamiselle ei ole sovittu määräaikaa, luovutus on viivästynyt, kun kuljetusaika ylittää sen ajan, jonka huolellinen rahdinkuljettaja kuljetukseen olisi tarvinnut.

vastuusta vapautumisen perusteet

Rahdinkuljettaja on vastuusta vapaa, jos hän näyttää, että tavaran katoaminen, vahingoittuminen tai luovutuksen viivästyminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä. Myös tavaran puutteellinen laatu tai ennalta arvaamattomat olosuhteet, joiden seurauksia rahdinkuljettaja ei ole voinut ennalta ehkäistä, voivat vapauttaa rahdinkuljettajan vastuusta.

Rahdinkuljettaja ei voi vastuusta vapautuakseen vedota kuljetukseen käytetyn moottoriajoneuvon puutteellisuuteen eikä myöskään moottoriajoneuvon vuokralle antaneen henkilön tai tämän palveluksessa olevan henkilön virheeseen tai laiminlyöntiin. Jos tavaran katoaminen tai vahingoittuminen johtuu erityisestä vaarasta, voi rahdinkuljettaja vapautua vastuusta, jos hän osoittaa, että on toiminut häneltä kohtuudella vaadittavalla tavalla ja annettujen tai sovittujen ohjeiden mukaan. Erityistä vaaraa voi aiheuttaa mm. avonaisen moottoriajoneuvon käyttö ilman peitettä, kun sellaisen ajoneuvon käytöstä on nimenomaan sovittu ja tehty merkintä rahtikirjaan.

Myös vahingoittumisalttiin tavaran puutteellinen pakkaus tai tavaran käsittely muun kuin rahdinkuljettajan toimesta voivat olla edellä tarkoitettuja erityisiä vaaratekijöitä, joiden nojalla rahdinkuljettaja voi saada vastuuvapauden. Eräiden tavararyhmien erityisestä vahingoittumisalttiudesta voi myös seurata vastuusta vapautuminen.

Jos rahdinkuljettaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta, hän ei voi vedota vastuusta vapauttaviin tai sitä rajoittaviin tekijöihin.

Lue lisää rahdinkuljettajan velvollisuuksista.

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.