Rahdinkuljettajan tulee tavaran kuljetettavakseen ottaessaan tarkastaa, vastaavatko rahtikirjaan merkityt tiedot kollien lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Jos rahdinkuljettaja ei kohtuudella voi tarkastaa näitä tietoja tai jos hän epäilee, että rahtikirjassa annettu tieto ei ole oikea, hänen on tehtävä tästä rahtikirjaan varauma ja samalla ilmoitettava sen syy.

Jos rahtikirjaa ei ole, tulee rahdinkuljettajan tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila, sekä ilmoittaa lähettäjälle aiheellisiksi katsomansa varaumat. Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettaja ei kuitenkaan ole velvollinen tarkastamaan lähettäjän toimesta pakatun perävaunun, puoliperävaunun, kontin tai muun kuljetussäiliön sisältöä. Lähettäjä voi silti vaatia, että rahdinkuljettaja tarkastaa tavaran kokonaispainon tai sen muutoin ilmaistun määrän, sekä kollien sisällyksen. Rahdinkuljettaja on tällöin oikeutettu vaatimaan korvausta tarkastuksen aiheuttamista kustannuksista. Jos rahtikirja tehdään, tarkastuksen tulos on merkittävä siihen.

Jos ennen tavaran saapumista määräpaikkaan ilmenee, että rahdinkuljettaja ei pysty täyttämään kuljetussopimusta sovitulla tavalla, rahdinkuljettajan on pyydettävä ohjeita siltä, jolla on oikeus määrätä tavarasta. Jos olosuhteet sallivat kuljetuksen suorittamisen muulla kuin alunperin sovitulla tavalla, eikä rahdinkuljettaja ole kohtuullisessa ajassa voinut saada uusia ohjeita, hänen on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, jotka hänen käsityksensä mukaan parhaiten vastaavat määräämään oikeutetun etua. Rahdinkuljettajalla on oikeus saada korvaus hänelle ohjeiden hankkimisesta tai noudattamisesta aiheutuneista kustannuksista, mikäli ne eivät ole aiheutuneet hänen virheestään tai laiminlyönnistään. Kuljetuksen estyessä, on rahdinkuljettajalla oikeus purkaa tavara ja velvollisuus säilyttää sitä tavaran vastaanottajan tai muun määräämiseen oikeutetun lukuun.

Lue lisää rahdinkuljettajan vastuusta.

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.