Tulovero

Tulovero: Osakesijoittajan vero-opitimointia ›

Tulovero on Suomen verotuksessa tuloista perittävä vero. Tulovero jakautuu yksityishenkilön osalta ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Pääomatulot ovat tuloja, joita varallisuus kerryttää ja ansiotulot ovat muut tulot kuin pääomatulot. Ansiotulot ovat esimerkiksi palkkatulot ja muut tulot, jotka on hankittu ansiotarkoituksessa. Myyntivoiton laskeminen Pääomatuloista maksetaan vuonna 2017 pääomatuloveroa 20 prosenttia ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 prosenttia. Lue lisää ›

Tulovero: Mitkä kulut voi vähentää asunto-osakkeen vuokratuloista? ›

Asunto-osakkeen vuokratulo on pääomatuloa. Näin ollen vuokranantaja maksaa vuokratuloista veroa 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Vuokratuloista vähennettävät kulut ovat esimerkiksi asunto-osakkeen hoitovastike, vesimaksut ja vuosikorjauskulut. Nämä kulut vähennetään sinä vuonna, kuin vuokranantaja on nämä maksanut. Osakehuoneiston hankintamenoa, joka on yleensä omistajan sijoitusasunnostaan maksama kauppahinta, ei kuitenkaan voi vähentää vuokratuloista. Pääomavastikkeen vähentäminen Lue lisää ›

Tulovero ›

Tulovero tarkoittaa tuloista perittävää veroa. Jokaisessa maassa on oman lainsäädännön mukainen verotus ja Suomessa tulovero jakautuu yksityishenkilön osalta ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Yhteisöt (yritykset) maksavat tuloistaan yhteisön tuloveroa. Suomessa tuloverotus tapahtuu nettoverotuksena eli bruttotuloista yhteisö voi vähentää verovähennyksinä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Tuloverotus koskee luonnollisia henkilöitä, kuolinpesiä, yhteisöjä, yhtymä ja yhteisetuuksia. Em. välillä tuloverotus Lue lisää ›

Tuloverovelvollisuus ›

Tuloverovelvollisuus tarkoittaa velvoitetta maksaa laissa määrätty tulovero. Tulovero on nimensä mukaisesti tuloista perittävää veroa. Tulovero on vero, joka suoritetaan sekä ansio-, että pääomatuloista. Tuloverotusta varten on annettava veroilmoitus. Tuloverotus on nk. nettoverotusta. Tämä tarkoittaa, että bruttotulosta voidaan vähentää tulonhankkimiskulut. Tuloverovelvollisuus henkilöverotuksessa Henkilöverotus kattaa luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät. Henkilöitä verotetaan erillisverotuksen periaatteella eli jokaista perheenjäsentä verotetaan Lue lisää ›

Kansainvälinen kaksinkertainen verotus ja työ ›

Kaksinkertainen kansainvälinen verotus voi tulla eteen tilanteessa, jossa tulojasi on verotettava sekä Suomen, että jonkun muun maan lainsäädännön mukaisesti. Saatat esimerkiksi asua Suomessa, mutta työskennellä ulkomailla. Saatat myös tehdä lyhytkestoisen komennuksen Suomesta ulkomaille. Joskus henkilö saattaa asua ja hakea töitä ulkomailta, mutta saa työttömyysetuutta Suomesta. Kaksinkertainen verotus voi tulla eteen myös silloin kun suomalainen siirtyy Lue lisää ›

Tulovero: Osakeyhtiön verotus ›

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön tulona. Näin ollen, osakeyhtiön verotus ei vaikuta yksittäisen osakkaan verotukseen. Osakeyhtiön verotettava tulo saadaan, kun veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, yrityksellä on verotettavaa tuloa. Jos taas menot ovat suuremmat, yritykselle syntyy tappiota. Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiöllä voi olla kolme eri tulolähdettä: elinkeinotulolähde, Lue lisää ›

Tulovero: Peitelty osinko ›

Mitä on peitelty osinko? Osingolla tarkoitetaan sitä osuutta osakeyhtiön jakamasta voitosta, johon osakkaalla on oikeus osakkuusasemansa perusteella. Palkalla tarkoitetaan kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työsuhteessa (ennakkoperintälaki 13 §). Palkan maksamisen edellytys on, että se on korvaus työsuorituksesta. Peitelty osinko taas on osakkuusaseman perusteella saatu etuus, joka saadaan osingonjaon muotovaatimukset sivuuttaen.  Rajanvetoon palkkaverotuksen Lue lisää ›

Tulovero: Osinko ›

Mikä on osinko? Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus. Suomessa osakeyhtiöt ovat yleisimmät osinkoa jakavat tahot. Pääsääntönä pidetään, että osinkoa voidaan jakaa jos yrityksellä on vapaata omaa pääomaa. Tämä on käytännössä edelliseltä tilikaudelta kertynyttä voittoa. On tärkeätä huomioida, että osingonjako ei saa vaarantaa yhtiön maksuvalmiutta. Suomalaisessa osakeyhtiössä yhtiökokous päättää osingonjaosta. Yhtiökokous voi päättää jakaa osinkoa joko Lue lisää ›