Elinkeinoyhtymän osakkaan pääomatulo-osuus kertoo sen osan tuotosta, joka katsotaan pääomatuloksi. Tulolajilla on lähinnä verotuksellista merkitystä. Pääomatulo on pääomatuloveron alaista, kun taas palkkatulo ansiotuloverotuksen alaista tuloa. Osa tulosta voi olla myös verovapaata.

Elinkeinoyhtymä on yhtymiin liittyvä verotuskäsite. Elinkeinoyhtymällä tarkoitetaan yhtymää, joka on verotuksessa kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön yhteenliittymä. Verotuksessa yhtymän tulot lasketaan ja jaetaan yhtymän osakkaille. Yhtymiä ovat elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä sekä ulkomainen yhtymä ja eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä.

Osakkaan pääomatulo-osuus

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän osuus elinkeinoyhtymän elinkeinotoiminnan tuloksesta on osittain pääomatuloa. Pääomatuloksi katsotaan se osa, joka vastaa osakkaan osuudelle yhtymän elinkeinotoimintaan verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneesta nettovarallisuudesta laskettavaa 20 prosentin vuotuista tuottoa.

Jos elinkeinoyhtymän tuottona on maatalouden tuloa, osakkaan osuus yhtymän maatalouden tulosta on pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkaan osuudelle yhtymän maatalouteen verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneesta nettovarallisuudesta laskettavaa 20 prosentin vuotuista tuottoa.

Yhtymän elinkeinotoimintaan tai maatalouteen liittyvän osingon verovapaa osa huomioidaan ennen pääomatulon osuuden laskemista. Verovapaa osa vähennetään osakkaana olevan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän osuudesta elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloon. Olipa elinkeinoyhtymän nettovarallisuus mikä tahansa, osakkaan osuus elinkeinotoiminnan tuloksesta katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa tarkemmin määritellysti hänen osuuttaan elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitoista. Elinkeinoyhtymällä voi tietysti olla muitakin tuloja kuin elinkeino- tai maatalouden tuloa. Luonnollisen henkilön sekä kotimaisen kuolinpesän osuus tällaisesta tulosta on pääomatuloa.


Lue lisää pääomatulojen verotuksesta.

Lähde §: tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
13.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.