Laissa määrätään siitä, minkä verovuoden tuloksi mikäkin tuotto lasketaan. Myös menon jaksottamisesta on omat säännöksensä. Elinkeinotoiminnan meno jaksotetaan lähtökohtaisesti sen verovuoden kuluna, jonka aikana sen suorittamisvelvollisuus on syntynyt. Suorittamisvelvollisuus syntyy, kun menoa vastaava suorite on otettu vastaan; esimerkiksi pelkkä tilaus ei synnytä menoa. Jotta jaksottaminen voisi tulla kysymykseen, täytyy kysymys olla menosta. Jos menon tarkkaa määrää ei tunneta, se on arvioitava.

Vähäiset menoerät saadaan vähentää maksuperusteen mukaan. Liikevaihdon ja tuloksen kannalta vähäiset menoerät, jotka toistuvat vuosittain, saadaan lukea sen verovuoden kuluksi, jonka aikana ne on maksettu ; esim. posti-, puhelin- ja lomakemenot. Menetys on lähtökohtaisesti sen verovuoden kulua, jonka aikana se todettu. Esim. tulipalon tai vesivahingon aikainen vahinko vähennetään sinä verovuonna, jonka aikana vahinko on tapahtunut.

Myyntisaamisista johtuneet luottotappiot vähennetään sinä verovuonna kun asiakkaan maksukyvyttömyys on ilmennt. Muun rahoitusomaisuuden menetykset taas sinä verovuonna, jolloin ne on todettu lopullisiksi. Korot, vuokrat ja muu sellainen juokseva meno, jonka määräytyy ajan kulumisen perusteella, on sen verovuoden kulua, jolta se suoritetaan. Esim. tammikuun 2017 vuokra on tammikuun kulua, vaikka se maksettaisiinkin joulukuussa 2016.

Menon jaksottaminen

Kolmen tai useamman verovuoden ajan tuloa kerryttävä tai tuloa säilyttävä meno vähennetään yleensä yhtä suurina vuotuisina poistoina (menon jaksottaminen). Ne on vähennettävä todennäköisenä vaikutusaikanaan, mutta enintään 10 verovuotena. Tästä poikkeuksena korkojen jaksottamista ei ole rajoitettu.

Liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän tutkimustoiminnan menot ovat tietyin poikkeuksin sen verovuoden kulua, jonka aikana velvollisuus niiden suorittamiseen on syntynyt. Verovelvollinen voi myös vaatia, että nämä menot vähennetään poistoina kahden tai useamman verovuoden aikana.


Lue lisää käyttöomaisuuden hankintamenon jaksottamisesta.

Lähde §: laki elinkeinotulon verottamisesta


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.