Jos verovelvollinen saa elinkeinotoiminnassa tuloja rahana tai rahanarvoisena tulona, kysymyksessä on veronalainen elinkeinotulo. Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Elinkeinotoiminnan tulos lasketaan tuloverotusta toimitettaessa laissa säädetyllä tavalla.

Veronalaista elinkeinotuloa on muun muassa vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta sekä muista elinkeinossa käytetyistä hyödykkeistä, niin aineellisista kuin aineettomista, saadut luovutushinnat. Elinkeinotuloa ovat myös esimerkiksi elinkeinotoimintana harjoitetusta vuokraamisesta saadut korvaukset, samoin työn tai palveluksen suorittamisesta saadut tulot.

Elinkeinotuloksi katsotaan elinkeinoon kuuluvan omaisuuden tuottamat osingot ja korot sekä rahoitusomaisuudesta saadut voitot. Yhtä lailla elinkeinotuloa on puutavaran sekä runkopuun hakkuuoikeuden luovutuksesta saatu tulo. Lista veronalaisesta elinkeinotulosta on pitkä – elinkeinotuloksi katsotaan myös useat muut kuin edellä mainitut tulot.

Veronalaisia elinkeinotuloja ovat siis lähtökohtaisesti kaikki elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot.

Veronalaista tuloa ei ole

Laissa ei ole lueteltu tyhjentävästi sitä, mikä kaikki voi olla veronalaista elinkeinotuloa. Helpompaa voikin olla hahmottaa se kohtuullisen lyhyt lista niistä elinkeinotoiminnassa saatavista tuloista, jotka eivät ole veronalaisia. Veronalaista tuloa ei ole:

  • Muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan sekä säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinnat
  • Yhteisön osake- tai osuuspääomana ja muuna pääomansijoituksena saamat erät mukaan lukien osakeyhtiön omien osakkeiden luovutuksesta saamat vastikkeet
  • Sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoa ylläpitävän yhteisön verkkoon liittymisestä perimät maksut, jotka palautetaan suorittajalle
  • Erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden lisäksi saama voitto-osuus yhtymästä eikä myöskään tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta siltä osin kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä
  • Euroopan talousalueella asuvalle elokuvatuottajalle valtion tai Suomen elokuvasäätiön varoista myönnetty tuotantotuki


Lue lisää tuloverolaeista ja tulolähteistä.

Lähde §: laki elinkeinotulon verottamisesta


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.