Tulovero on tuloista perittävää veroa. Suomessa tulovero jakautuu luonnollisilla henkilöillä ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Molemmille tulolajeille lasketaan erikseen verotettava tulo. Yhteisöt maksavat tuloistaan yhteisön tuloveroa. Suomessa sovelletaan nk. vettoverotusta. Nettoverotuksen tarkoituksena on, että bruttotuloista saadaan vähentää verovähennyksenä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Tuloverotus koskee luonnollisia henkilöitä, kuolinpesää, yhteisöä, yhtymiä, yhteisetuuksia. Erilaisia ja eri tulolähteistä saatuja tuloja verotetaan eri tavoin.

Ansiotulot

Ansiotulojen perusteella määrätään tuloverot, joka on valtiolle maksettava. Ansiotuloverotuksen kohteena ovat muun muassa palkkatulot, eläketulot, etuudet ja korvaukset. Ansiotulojen verotus on Suomessa progressiivinen ja perustuu Tuloverolakiin (1535/1992). Ansiotuloiksi maksetaan kaikki ne tulot, jotka eivät ole pääomatuloja.

Ansiotuloveron maksunsaajina ovat valtio, kunta ja kirkko. Valtiolle maksetaan tuloveroa progressiivisen veroasteikon mukaisesti. Progressivisuus tarkoittaa sitä, että ansiotulojen kasvaessa myös veroprosentti kasvaa. Kunnalle maksetaan kotikunnalle kunnan veroprosentin mukaisen tasaveron. Tämä eroaa progressiivisesta verotuksesta sillä, että kunnallisvero on tasavero, eli kaikille lähtökohtaisesti sama veroaste. Kirkolle maksetaan seurakunnalle tai seurakuntaryhmälle kirkkoveroa, mikäli verovelvollinen kuuluu evankelis-lutherilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon. Kunnallisveron ja kirkollisveron prosentit ovat kaikille samat tuloista riippumatta. Nämä prosentit vaihtelevat silti kunnittain ja seurakunnittain.

Pääomatulot

Pääomatulo kuuluu tuloveron piiriin. Pääomatuloina pidetään tuloja, joita varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloihin lasketaan luovutusvoitot, osingot, vuokratulot, henkivakuutuksen tuotto,luovutusvoitto ja korkotulot. Osa korkotuloista katsotaan silti Suomen verolainsäädännön alla lähdeveron alaiseksi eikä pääomatuloksi.

Pääomatulojen veronsaaja on vain Suomen valtio. Verokanta on 30 % aina 30 000 euroon asti. Korotettu pääomatuloverokanta 34 % siltä osin kuin verovelvollisen vuosittainen veronalainen pääomatulo ylittää 30 000 euron.


Lue lisää korkotulojen verotuksesta.

Lähde §: tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
9.11.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.