Pääomatulo on tulo, joka kertyy pääomasta eli varallisuudesta. Pääomatuloa on muun muassa: voitto, vuokratulo, osinkotulo, korkotulo, rojalti ja myyntivoitto

Pääomatuloa verotetaan lähes tasaverolla. Vuonna 2017 verokanta on 30 % ja 34% yli 30 000 euron osalta.

Korkotulo

Korkotulo, josta on peritty lähdevero, ei ole yleisesti verovelvollisen luonnollisenhenkilön eikä kotimaisenkuolinpesän veronalaista tuloa. Lähdeveron alaisen talletuksen tai joukkovelkakirjalainan korko on tuloverotuksessa verovapaata myös yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

Tuloverolain (TVL) 33.1 §:n mukaan korko ja muu siihen rinnastettava hyvitys sijoitetulle pääomalle on veronalaista pääomatuloa. Korkoon rinnastettavana hyvityksenä voidaan pitää indeksi- ja kurssihyvitystä. TVL:n mukaan verotettavia veronalaisia korkotuloja ovat muut korkotulot kuin verovapaat korkotulot tai korkotulon lähdeveron alaiset korkotulot.

Tuloverolain alaiset korkotulot

Tuloverolain mukaan pääomatulona verotettavia korkotuloja ovat esimerkiksi

  • pakkolunastuskorvausten korot;
  • viivästyneelle määrälle korkolain mukaan suoritetut korot;
  • yksityislainanannon korot;
  • kauppahintasaatavien korot;
  • Palkkasaatavalle maksettava kohtuullinen korko on veronalaista pääomatuloa, jos palkkasaatava on syntynyt esimerkiksi työnantajan maksuvaikeuksien vuoksi.

Korkotulon verottaminen ja hankkimismenojen vähentäminen verotuksessa

Korkotulo, joka on muu kuin elinkeinoharjoittajan korkotulo verotetaan pääsääntöisesti sen vuoden tulona, jona korko nostetaan. Jos talletukselle maksetaan korkoa kalenterivuosittain, on korko sen vuoden tuloa, jolta se maksetaan, vaikka se olisi nostettavissa vasta vuodenvaihteen jälkeen (KHO 1982/1891).

Korkotulon hankkimisesta tai säilyttämisestä ei yleensä aiheudu vähennyskelpoisia menoja. Verohallinto antaa esimerkkinä: ”Tallelokeron vuokran tai omaisuuden hoitopalkkion verovelvollinen voi kuitenkin vähentää veronalaisista pääomatuloista siltä osin kuin ne kohdistuvat veronalaisiin pääomatuloihin. Arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot voi kuitenkin vähentää vain siltä osin kuin ne ylittävät 50 euroa (TVL 47.4 §, 561/2004). 

Lähde §: Vero

Nopeaa apua lakiasioihin.