Tuloverovelvollisuus tarkoittaa velvoitetta maksaa laissa määrätty tulovero. Tulovero on nimensä mukaisesti tuloista perittävää veroa. Tulovero on vero, joka suoritetaan sekä ansio-, että pääomatuloista. Tuloverotusta varten on annettava veroilmoitus. Tuloverotus on nk. nettoverotusta. Tämä tarkoittaa, että bruttotulosta voidaan vähentää tulonhankkimiskulut.

Tuloverovelvollisuus henkilöverotuksessa

Henkilöverotus kattaa luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät. Henkilöitä verotetaan erillisverotuksen periaatteella eli jokaista perheenjäsentä verotetaan erikseen (pääsääntö). Tulot jaetaan kahteen tulolajiin; ansio- ja pääomatuloihin.

Yhteisövero on yhteisöjen tuloveroa

Yhteisöjä ovat verotuksessa monet yhtiöt kuten osakeyhtiöt, yhdistykset ja eräät muut itsenäiset verovelvolliset. Vero peritään yhteisön tuloksesta. Yhteisövero peritään verotettavasta tulosta, joka lasketaan vähentämällä veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot. Vero on vuodesta 2014 alkaen ollut 20 prosenttia.

Yhtymät

Verotuksessa yhtymiä ovat eräät yhtiön kuten kommandiittiyhtiö (KY) ja avoin yhtiö (AY) sekä muutamat muut yhteenliittymä. Yhtymä on verotuksessa ”vain” laskentasubjekti. Tämä tarkoittaa, ettei yhtymä ole erillinen verovelvollinen, vaan niille lasketaan tulo, joka jaetaan verotuksessa yhtymän osakkaiden tuloksi.


Lue lisää tuloverosta.

Lähde §: tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta


Suomen Juristit Oy
29.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.