Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus. Suomessa osakeyhtiöt ovat yleisimmät osinkoa jakavat tahot. Pääsääntönä pidetään, että osinkoa voidaan jakaa jos yrityksellä on vapaata omaa pääomaa. Tämä on käytännössä edelliseltä tilikaudelta kertynyttä voittoa. On tärkeätä huomioida, että osingonjako ei saa vaarantaa yhtiön maksuvalmiutta. Suomalaisessa osakeyhtiössä yhtiökokous päättää osingonjaosta. Yhtiökokous voi päättää jakaa osinkoa joko vähemmän tai enemmän, kuin mitä hallitus on esittänyt esityksessään osingonjaon määrästä.

Listatun pörssiyhtiön osingon verottaminen

Listatulla yhtiöllä tai julkisesti noteeratulta yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet tai jokin osakesarja on osingonjaosta päätettäessä ollut julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla. Osakeyhtiön jakamat osingot ovat tavallisen osakesäästäjän kohdalla osittain verovapaata ja osittain verotettavaa pääomatuloa. Osakeyhtiön tuottama voitto verotetaan, vaikka voittoa ei jaettaisikaan osakkeenomistajille. Tämä poikkeaa mm. Viron veromallista, jossa osakeyhtiön voittoa verotetaan vasta, kun kun se jaetaan osakkeenomistajille. Luonnollisen henkilön saamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Pörssiyhtiö tekee osingosta 25,5 prosentin ennakonpidätyksen ennen osingonjakamista osakkeenomistajalle. Yhtiö tilittää suoraan ennakonpidätyksen Verohallinnolle.

Listaamattoman yhtiön jakama osinko

Muusta kuin julkisesti listatusta yhtiöstä saadun osingon verotus määräytyy yhtiön osakkeille lasketun nk. matemaattisen arvon perusteella. Osingosta on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa se osa, joka vastaa enintään 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta. Tällaista osinkoa voi yksi henkilö saada vuodessa enintään 150 000 euroa. Sen ylittävästä osingosta veronalaista pääomatuloa on 85 prosenttia. 8 prosentin sääntö käytännössä tarkoittaa, että pääomatuloa on 8 prosentin tuotto osakkeen matemaattiselle arvolle ja ylimenevä osa verotetaan ansiotuloina. 150 ooo euron sääntö tarkoittaa, että pääomatulo-osingosta on veronalaista 25 prosenttia 150 000 euroon saakka. 150 000 euron ylittävä osa pääomatulo-osingosta verotetaan kuten pörssiyhtiön jakama osinko.

Osingon maksaja tekee osingosta 7,5 prosentin ennakonpidätyksen, jos osinko on alle 150 000 euroa ja saajana on luonnollinen henkilö. Ylittävältä osalta ennakonpidätys on 28 prosenttia.


Lue lisää peitellystä osingosta.

Lähde §: tuloverolaki


Suomen Juristit Oy
30.11.2016
(Päivitetty 7.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.