Ympäristön turmelemiseen syyllistyy silloin, kun toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta toimii tietyllä tapaa siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle.

Tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta on kyse silloin, kuin vastaava teko tehdään muusta kuin törkeästä huolimattomuudesta. Tuottamuksellisen rikoksen arvioinnissa on siis kyse huolimattomuuden vakavuuden tai laajuuden arvioinnista.

tekotavat

Tuottamukselliseen ympäristön turmelemiseen voi syyllistyä, mikäli toimija

  • päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta vastaavaa lain tai lain nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti ilman laissa edellytettyä lupaa tai samaisten lupaehtojen vastaisesti siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle
  • ryhtyy muuten kuin edellä tarkoitetulla tavalla muuttamaan ympäristöä lain taikka lain nojalla annettujen säännösten, yleisiä tai yksittäistapausta koskevien määräysten, taikka kaavan tai luvan vastaisesti siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista
  • valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta lain tai muun säädöksen taikka yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti
  • laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa
  • tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suomen alueen kautta jätettä taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, valmistetta tai tuotetta taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, valmistetta tai tuotetta lain tai muun säädöksen taikka sen nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti

siten, että ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus ja muut seikat.

Tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2008:33 öljynjalostamon operaattori unohti sulkea yhden öljysäiliön venttiilin. Työntekijät tuomittiin tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta, kun työntekijöiden huolimattomuudesta suuri määrä öljyä oli päässyt jalostamon maaperään, josta sitä oli valunut myös mereen.


Lue lisää ympäristön turmelemisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 8.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.