Ympäristön turmeleminen

Mikäli toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta vastaavaa lain tai lain nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti, tai ilman laissa edellytettyä lupaa tai samaisten lupaehtojen vastaisesti; taikka, valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta lain tai muun säädöksen taikka yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti, tai laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa; taikka, tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suomen alueen kautta jätettä taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, valmistetta tai tuotetta taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, valmistetta tai tuotetta lain tai muun säädöksen taikka sen nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, katsotaan hänen syyllistyvän ympäristön turmelemiseen.

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ryhtyy muuten kuin edellä tarkoitetulla tavalla muuttamaan ympäristöä lain taikka lain nojalla annettujen säännösten, yleisiä tai yksittäistapausta koskevien määräysten, taikka kaavan tai luvan vastaisesti siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista. Ympäristön turmelemisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Edellä mainitun, maahantuontia taikka maasta vientiä koskevan tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.