Ympäristön turmelemisesta on kyse silloin, kun toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta:

  • saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta vastaavaa lain tai lain nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti, tai ilman laissa edellytettyä lupaa tai samaisten lupaehtojen vastaisesti.
  • valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta lain tai muun säädöksen taikka yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti
  • laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa
  • tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suomen alueen kautta jätettä taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, valmistetta tai tuotetta taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta, valmistetta tai tuotetta lain tai muun säädöksen taikka sen nojalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti
  • ryhtyy muuten kuin edellä tarkoitetulla tavalla muuttamaan ympäristöä lain taikka lain nojalla annettujen säännösten, yleisiä tai yksittäistapausta koskevien määräysten, taikka kaavan tai luvan vastaisesti siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan vakavuudeltaan ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa muuttumista.

Lisäksi rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle.

Ympäristön turmelemisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Edellä mainitun, maahantuontia taikka maasta vientiä koskevan tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

törkeä ympäristön turmeleminen

Mikäli ympäristön turmelemisessa ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat; taikka, mikäli rikos tehdään aiemman kielletyn menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi ympäristön turmelemiseksi.

Törkeästä ympäristön turmelemisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Maahantuontia taikka maasta vientiä koskevan tahallisen rikoksen yritys on rangaistava myös törkeän tekomuodon osalta.

ympäristörikos oikeuskäytännössä

Korkeimmassa oikeudessa ympäristörikosta on käsitelty jätevesipäästöjen (KKO 2019:102), maa-aineksen ottamisen ja läjittämisen (KKO 2019:52), perunamultalietteen päästämisen ympäristöön (KKO 2016:58), kieltopäätöksen rikkomisen (KKO 2011:17) ja kaavan vastaisen ympäristön muuttamisen (KKO 2006:88) osalta.


Lue lisää luonnonsuojelurikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 8.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.