Luonnonsuojelurikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti hävittää tai turmelee laissa tai sen nojalla suojeltavaksi tai rauhoitetuksi säädetyn tai määrätyn taikka toimenpiderajoituksen alaisen tai toimenpidekieltoon määrätyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen; taikka, lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti erottaa ympäristöstään taikka tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen alueen kautta kohteen taikka myy, luovuttaa, ostaa tai ottaa vastaan kohteen, joka on mainitulla tavalla erotettu ympäristöstään, tuotu maahan tai viety maasta, katsotaan hänen syyllistyvän luonnonsuojelurikokseen. Luonnonsuojelurikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää suomalaista alusta valaanpyyntiin, taikka rikkoo valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annettua maahantuontikieltoa, rauhoitussäännöstä tai haltuunottokieltoa. Luonnonsuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Luonnonsuojelurikoksena ei pidetä tekoa, jonka merkitys luonnonsuojelun kannalta on vähäinen. Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.