Ympäristörikoksista säädetään rikoslain 48 luvussa. Ympäristörikoksissa toimijana on usein yritys tai muu vastaava yhteisö, eikä vastuun kohdentuminen aina ole yksinkertainen kysymys.

vastuun kohdentuminen

Rangaistavaksi säädetystä menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen kyseinen teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa on otetaan huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus, sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

Vastuun kohdentumista arvioidessa ei huomioida pelkästään asianomaisen muodollista asemaa, vaan myös todellisille olosuhteille, kuten asianomaisen vastuulle, annetaan huomiota. Asianomaisen tehtävillä ja toimivaltuuksilla tarkoitetaan muun muassa työtehtävien sisältöön ja työntekijän asemaan organisaatiossa. Asianomaisen osuudella lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen viitataan muun muassa asianomaisen itsenäiseen päätöksentekovaltaan.

Vastuun kohdentumisessa keskeinen kysymys onkin, missä määrin tehtävän delegoinnissa on siirtynyt itsenäistä päätöksentekovaltaa. Selvää on se, että esimerkiksi määräysten antajalla tulisi olla ympäristöasioissa suurempi vastuu kuin yksittäisellä työntekijällä, jonka tulee toteuttaa tämä määräys kyseenalaistamatta.

Vastuun kohdentumista on käsitelty tapauksessa KKO 2016:58. Tapauksessa korkein oikeus katsoi, että yhtiön hallituksen olisi tullut huolehtia muun muassa siitä, että yhtiön tuotannossa ympäristöasioiden hoitaminen ja niiden valvonta on järjestetty asiantuntevasti ja asianmukaisesti. Näin ollen kaikki yhtiön hallituksen jäsenet olivat vastuussa tapahtuneesta ympäristön turmelemisesta.

Tapauksessa KKO 2008:33 yhtiön öljynjalostamolta oli sen työntekijöiden huolimattomuudesta päässyt suuri määrä öljyä jalostamon maaperään, josta sitä oli valunut myös mereen. Korkein oikeus hyväksyi hovioikeuden ratkaisun siitä, että tuottamuksellisesta ympäristön turmelemisesta tuomittiin yhtiön tuotanto-osaston osastopäällikkönä toimiva tuotantopäällikkö, valmistuksen käyttöpäällikkö, jätevesilaitoksen vastaava hoitaja ja operaattori.


Lue lisää tuottamuksellisesta ympäristörikoksesta. 

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 8.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.