Rakennussuojelurikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, ilman laissa edellytettyä lupaa, purkaa, hävittää, turmelee tai peittää rakennettuun ympäristöön kuuluvan kohteen, joka on laissa tai sen nojalla annetulla määräyksellä suojeltu tai lain nojalla suojeltu tai päätetty asettaa toimenpidekieltoon, katsotaan hänen syyllistyvän rakennussuojelurikokseen. Rakennussuojelurikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta purkaa, hävittää tai turmelee laissa tarkoitetun kiinteän muinaisjäännöksen taikka aluksen hylyn tai sen osan ilman laissa edellytettyä lupaa, tai lupaehtojen vastaisesti. Rakennussuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.