Rakennussuojelurikoksessa on kysymys rakennettuun ympäristöön kuuluvan kohteen purkamisesta, hävittämisestä, peittämisestä tai turmelemisesta.

Rakennussuojelurikokseen voi syyllistyä henkilö, joka ilman laissa edellytettyä lupaa, purkaa, hävittää, turmelee tai peittää rakennettuun ympäristöön kuuluvan kohteen, joka on laissa tai sen nojalla annetulla määräyksellä suojeltu tai lain nojalla suojeltu tai päätetty asettaa toimenpidekieltoon. Rakennussuojelurikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta purkaa, hävittää tai turmelee laissa tarkoitetun kiinteän muinaisjäännöksen taikka aluksen hylyn tai sen osan ilman laissa edellytettyä lupaa, tai lupaehtojen vastaisesti. Lisäksi rakennussuojelurikoksesta tuomitaan niin ikään se, joka Etelämantereella vahingoittaa, siirtää tai tuhoaa tietyn rekisteriin merkityn historiallisen paikan tai muistomerkin.

Rakennussuojelurikos edellyttää joko tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Rakennussuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.


Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 3.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.