Velan vakuudet

Regressi eli takautumisoikeus ›

Takautumisoikeus ja regressioikeus ovat sanoja, joita käytetään usein synonyymeinä keskenään. Takauksen tarkoitukseen kuuluu se, että mikäli takaaja on ottanut jotain maksaakseen, on hänellä oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta. Takaajan saatavaa velalliselta kutsutaankin takautumisoikeudeksi tai takautumissaatavaksi. Yhtä lailla voidaan puhua regressioikeudesta tai regressisaatavasta. Takaajalle kuuluu lain mukaan oikeus periä velalliselta myös viivästyskorkoa. Myös oikeudenkäynti- ja Lue lisää ›

Kiinteistön panttaus ›

Kiinteistön panttaus tehdään siten, että ensin kiinteistöön haetaan kiinnitys. Kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka annetaan velkojalle. Kiinteistön panttaus Kiinteistön kiinnitys on edellytys sille, että kiinteistöstä saadaan panttikirjat. Panttikirjojen avulla kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena. Miksi kiinteistö pitää kiinnittää ja mitä se tarkoittaa? Kiinteistöä ei ole pakko kiinnittää. Kiinnittäminen on välttämätöntä vain silloin, kun kiinteistöä halutaan käyttää Lue lisää ›

Pankkitakaus auttaa velallista ja tuo turvaa velkojalle ›

Pankkitakaus on pankin antama vakuus takausta tarvitsevan puolesta. Yleisemmin takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja, eli takaaja lupautuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön velasta. On melko tavallista, että esim. yritykset tarvitsevat rahaa ainakin liiketoiminnan aloittamista ja suurimpia investointeja varten. Yleensä maksukyky osoitetaan juuri takauksilla. Takaajien olemassaolo antaa rahoittajalle turvaa rahojensa takaisinsaannista. Pankkitakaus on merkki turvallisesta liiketoiminnasta. Pankkitakauksessa Lue lisää ›

Kovenantti on luottosopimuksen erityisehto ›

Kovenantti on luottosopimuksen vakuuden korvaava erityisehto. Kovenanttia kutsutaan myös sopimusvakuudeksi. Kovenantit ovat tavallisia kansainvälisessä yritysrahoituksissa. Luottosopimukseen asetetut kovenantit voivat koskea esimerkiksi luotonhakijayrityksen omavaraisuusastetta tai muuta rahoitusrakennetta. Ehdon rikkoutuessa, –eli tilanteissa kun esimerkiksi yrityksen omavaraisuusaste jää liian pieneksi – luotonantaja voi nostaa antamansa luoton korkotasoa tai joskus jopa irtisanoa koko luoton. Kovenantti vastaa siis vakuutta, eli luotonantaja Lue lisää ›

Kanssavelallinen on yhteisvastuussa velasta ›

Kanssavelallinen on se, joka on velallisen kanssa yhteisvastuussa velasta. Yleensä tämä taho on merkitty velkasitoumukseen kanssavelalliseksi, vaikka luotto olisikin myönnetty toiselle velallisista. Tämä tarkoittaakin käytännössä sitä, että sekin taho, joka ei luottoa ole saanut voi joutua vastaamaan velasta täysimääräisesti. Yhteisvelkasuhteessa kaksi tai useampi taho voi ottaa vastuun velasta solidaarisesti (yhteisvastuu) tai ositellusti. Ositellussa yhteisvelkasuhteessa vastuu Lue lisää ›

Julkisyhteisötakaus takauksen muotona ›

Julkisyhteisötakaus voi olla esim. velan vakuudeksi annettava takaus. Vakuudella tarkoitetaan yleensä luoton tai muun velan maksun takeena olevaa asiaa. Se voi olla esim. velan vakuutena olevaa omaisuutta tai lainan vakuudeksi asetettua takausta. Takaus on sitoumus, jolla takaaja (sitoumuksen antaja) lupautuu velkojalle (esim. pankki) vastuuseen kolmannen henkilön velasta. Sanottu kolmas henkilö olisi tässä siis päävelallinen. Vakuudet Lue lisää ›

Kiinteistön kiinnittäminen ›

Kuka voi kiinnittää kiinteistön? Kiinteistön omistaja voi hakea kiinteistön kiinnitystä. Kiinnityksen hakemisen edellytyksenä on, että hakijalla on kiinteistöön lainhuuto. Näin ollen kiinnityksen hakeminen on vain omistajan, ei esimerkiksi velkojan, oikeus ja mahdollisuus.Joskus tapahtuu niin, että kiinnityksen hakeminen on ajankohtaista ennen kuin lainhuutoasia on ratkaistu. Jos hakijan lainhuutohakemus on jätetty lepäämään mutta kiinteistön luovuttaja antaa kiinnityksen Lue lisää ›

Panttaussitoumus: Panttikirja ›

Panttaussitoumuksen tarkoitus? Yleinen käytäntö on, että velkoja vaatii esim. lainapäätöksen yhteydessä velalliselta panttaussitoumuksen. Velkojalla on panttaussitoumuksen perusteella oikeus vaatia velallista kiinteistön omistajana luovuttamaan määrätyn suuruinen panttikirja. Jos kiinteistö ei enää ole panttaussitoumuksen antajalla taikka jos panttikirja on luovutettu jollekin toiselle velkojalle tai panttaussitoumuksen antajalla ei muutoin ole oikeutta määrätä siitä, velkojalla on oikeus saada korvaus Lue lisää ›

Kiinteistö velan vakuutena ›

Miten kiinteistön voi saada velan vakuudeksi? Kiinteistön panttaus eli kiinteistön käyttäminen velan vakuutena tapahtuu hakemalla kiinteistöön kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä saatu panttikirja velkojalle. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on lainhuuto kiinteistöön taikka purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi lepäämään jätetty lainhuutohakemus. Kiinnitys vahvistetaan hakemuksessa ilmoitetun rahamäärän suuruisena. Rasitustodistuksesta ilmenevä kiinnitys ja vahvistetun kiinnityksen perusteella annettu Lue lisää ›

Yksityistakaaja: Takaajan huono kohtelu ›

Oletko tyytymätön takaajan asemaasi? Miten saat parempaa oikeutta? Jos olet yksityistakaajana ja koet tulleesi luotonantajan puolelta huonosti kohdelluksi, voit kääntyä kuluttajansuojaviranomaisten puoleen. Ensimmäisenä kannattaa kääntyä kunnallisen kuluttajaneuvojan puoleen, jonka kanssa voit miettiä sopivaa keinoa lähestyä luotonantajaa ja jos se ei auta, niin kuluttaja-asiamiestä. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa luotonantajien ja yksityistakaajien välisiä suhteita. Jos sinulle on Lue lisää ›