Mitä jos en saa takautumisoikeuteni perusteella suoritusta joltakin toiselta takaajalta?

Takautumisoikeutesi nojalla sinulla on oikeus vaatia suoritusta toisilta takaajilta. Jollei joku takaajista ole maksanut takautumissaatavaa kuukauden kuluessa siitä, kun takautumissaatavaa olet häneltä vaatinut, sinulla on oikeus vaatia, että muut takaajat suorittavat osuutensa maksamatta jätetystä takautumissaatavasta. Osuudet määräytyvät takaajien kesken samassa suhteessa kuin takaajat muutoinkin ovat takautumissaatavasta vastuussa. Yleensä vastuu velasta on pääluvun mukainen, ellei erillistä vastuunjakosopimusta takaajien kesken ole tehty. Myös maksukyvyttömän takaajan osuuden voi vaatia toisilta takaajilta.

Kun joku takaaja ei maksa, on viisainta kääntyä lakimiehen puoleen ja tämän avulla selvittää, onko kysymyksessä todellinen maksukyvyttömyys vai ainoastaan haluttomuus maksaa takautumisvelkaa. Jos kysymys on jälkimmäisestä, keinot rahojen saamiseksi yleensä löytyvät.

Nopeaa apua lakiasioihin.