Takautumisoikeus ja regressioikeus ovat sanoja, joita käytetään usein synonyymeinä keskenään. Takauksen tarkoitukseen kuuluu se, että mikäli takaaja on ottanut jotain maksaakseen, on hänellä oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta. Takaajan saatavaa velalliselta kutsutaankin takautumisoikeudeksi tai takautumissaatavaksi. Yhtä lailla voidaan puhua regressioikeudesta tai regressisaatavasta. Takaajalle kuuluu lain mukaan oikeus periä velalliselta myös viivästyskorkoa. Myös oikeudenkäynti- ja muut perimiskustannukset tulevat velallisen maksettavaksi, jos hän ei suostu maksamaan takausvelkaa vapaaehtoisesti.

Takautumis- eli regressioikeuden saamisen edellytyksenä on, että takaaja oli vastuussa tekemästään suorituksesta. Maksu on siis tullut tehdä takauksen perusteella. Mikäli takaajan suorittama maksu oli perusteeton, eli takaaja on esimerkiksi maksanut vanhentuneen velan, ei takautumisoikeutta synny. Sen jälkeen kun velkoja on esittänyt takaajalle maksuvaatimuksen, velallisen on annettava takaajalle tämän pyynnöstä päävelan suorittamisvelvollisuuden selvittämiseksi kaikki tarvittavat tiedot. 

Mitä jos en saa takautumisoikeuteni perusteella suoritusta joltakin toiselta takaajalta?

Takautumisoikeus voi syntyä myös muihin takaajiin nähden. Mikäli samaista päävelkaa koskevat takaukset on tehty samalla hetkellä tai ne ovat muuten samassa vastuuasemassa ja sanotaan, että yksi takaajista on suorittanut koko päävelan, syntyy hänellä oikeus vaatia muilta takaajilta heidän osuuttaan päävelan maksusta. Tällöin takaajalla on takautumisoikeus muihin velkojiin nähden sellaisilta osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa. Mikäli toinen takaajista puolestaan on antanut oman takauksensa jo aikaisemmin, eikä takausvastuista ole muuta sovittu, on päävelan maksaneella takaajalla oikeus periä takauksen aiemmin tehneeltä takaajalta koko päävelan summa, koska mikäli muuta ei ole sovittu, niin takausvastuu syntyy sen mukaan, kuka on tehnyt takauksen aikaisemmin.  

Takautumisoikeuden nojalla henkilöllä on oikeus vaatia suoritusta toisilta takaajilta. Jollei joku takaajista ole maksanut takautumissaatavaa kuukauden kuluessa siitä, kun takautumissaatavaa on vaadittu, on henkilöllä oikeus vaatia, että muut takaajat suorittavat osuutensa maksamatta jätetystä takautumissaatavasta. Osuudet määräytyvät takaajien kesken samassa suhteessa kuin takaajat muutoinkin ovat takautumissaatavasta vastuussa. Yleensä vastuu velasta on pääluvun mukainen, ellei erillistä vastuunjakosopimusta takaajien kesken ole tehty. Myös maksukyvyttömän takaajan osuuden voi vaatia toisilta takaajilta.

Kun joku takaajista ei maksa, on viisainta kääntyä lakimiehen puoleen ja tämän avulla selvittää, onko kysymyksessä todellinen maksukyvyttömyys vai ainoastaan haluttomuus maksaa takautumisvelkaa.

Vakuutusyhtiön regressioikeus vahinkotapahtumissa

Myös vahinkotapahtumien yhteydessä puhutaan regressi eli takautumisoikeudesta, sillä vahingon aiheuttaneella voi vahingonkorvauslain mukaan olla velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko. Korvausvelvollisuus on tosin sidoksissa tuottamuksen laatuun, joka voi tilanteesta riippuen olla lievää, törkeää tai jotain siltä väliltä olevaa tuottamusta.

Mikäli joku on aiheuttanut toiselle vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella tai on muuten lain mukaan korvausvelvollinen, voi vakuutusyhtiö hakea vahingon kärsijälle maksamansa korvauksen takaisin vahingon aiheuttajalta. Useimmiten vahingon kärsijälle tulee edullisimmaksi hakea korvausta vahingon aiheuttajan vakuutuksesta, mutta huomioitavaa on ettei vakuutuksesta maksettu korvaus vapauta aiheuttajaa korvausvastuusta yllä mainituissa tapauksissa.


Lue lisää takausvelasta.

Suomen Juristit Oy
04.08.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.