Velat ja vakuudet

Mietitkö asunnon ostoa mutta et ole varma siitä miten vakuudet toimivat? Velat ja vakuudet -osiosta löydät tarkemmin tietoa velan vakuuksiin, velkaan sekä velkakirjaan liittyen. Asuntoa tai autoa ostaessa lainanantaja vaatii useimmiten takuuta velan takaamiseen turvatakseen takaisinmaksun.

Vakuudet jaetaan henkilö- ja reaalivakuuksiin. Henkilötakaajana toimii yksi tai useampi takaaja kun taas reaalivakuutena toimii esimerkiksi kiinteistö. Voit myös itse päätyä velalliseksi tilanteessa, jossa suostut takaamaan toisen henkilön lainan. Velat ja vakuudet kategoriassa käsitellään tarkemmin muun muassa velan vakuuksia, panttausta ja takausta.

Yksityistakaaja: Takaajan huono kohtelu ›

Oletko tyytymätön takaajan asemaasi? Miten saat parempaa oikeutta? Jos olet yksityistakaajana ja koet tulleesi luotonantajan puolelta huonosti kohdelluksi, voit kääntyä kuluttajansuojaviranomaisten puoleen. Ensimmäisenä kannattaa kääntyä kunnallisen kuluttajaneuvojan puoleen, jonka kanssa voit miettiä sopivaa keinoa lähestyä luotonantajaa ja jos se ei auta, niin kuluttaja-asiamiestä. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa luotonantajien ja yksityistakaajien välisiä suhteita. Jos sinulle on Lue lisää ›

Yksityistakaaja: Päävelan suorittaminen yksityistakaajan oikeus ›

Saanko yksityistakaajana suorittaa velkaa sen alkuperäisten maksuehtojen mukaisesti? Jos velallista on kohdannut maksuviivästys ja velkoja on eräännyttänyt päävelan, sinulla on yksityistakaajana oikeus suorittaa päävelka luotonantajalle niiden maksuehtojen mukaisesti, joita olisi ollut noudatettava ilman velan ennenaikaista erääntymistä. Edellytyksenä on, että suoritat luotonantajan asettamassa vähintään kuukauden pituisessa ajassa viivästyneen maksun. Päävelan suorittamisesta sinun on lisäksi asetettava toinen Lue lisää ›

Velkojan vaihdos: Takaajan asema velkojan vaihdoksessa ›

Miten velkojan vaihdos vaikuttaa takaajan asemaan? Velkojan vaihdos tapahtuu yleensä silloin, kun velallinen kilpailuttaa eri lainanantajia ja siirtää velkansa sen jälkeen edullisimpaan vaihtoehtoon. Velkojan vaihdos ei vapauta takaajaa vastuusta. Takaaja vastaa päävelasta sille velkojalle, jolle saamisoikeus on siirtynyt. Yleistakauksen antanut takaaja ei kuitenkaan ilman eri sitoumusta vastaa niistä saatavista, jotka syntyvät päävelan siirtymisen jälkeen tai Lue lisää ›

Velan ehdot: Velan ehtojen muutos kuulematta takaajaa ›

Saako velan ehtoja muuttaa takaajaa kuulematta? Päävelan ehtoja saa muuttaa. Muutokset eivät kuitenkaan välttämättä sido takaajaa. Velan ehtojen muuttaminen takaajan vahingoksi ei sido takaajaa, ellei hän ole antanut kyseiseen muutokseen suostumustaan. Jos on kysymys yleistakauksesta, muutokset ovat ilman takaajan suostumustakin tätä sitovia. Vähäisestä takaajan vastuuseen vaikuttavasta velan ehdon muutoksesta saavat velkasuhteen osapuolet sopia ilman takaajan Lue lisää ›

Täytetakaus: Täytetakauksen erääntyminen ›

Milloin muun vakuuden lisäksi annettu täytetakaus erääntyy? Täytetakauksen perusteella takaaja voidaan asettaa vastuuseen velasta vasta sen jälkeen kun vakuus on myyty tai kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este. Takaajan suoritusvelvollisuus syntyy myös silloin, jos hän päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittaa velkojalle, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä. Entä jos velallinen on velkajärjestelyssä ja saa Lue lisää ›

Takautumissaatava: Takautumissaatavan vanhentumisuhka ›

Milloin takautumissaatavaa voi alkaa vaatia? Saatavan vanhentumisuhka? Oikeus saada maksu takautumissaatavastaan alkaa, kun takaaja on suorittanut päävelkaa, ei kuitenkaan ennen päävelan erääntymistä. Sama sääntö koskee sekä vaatimuksia velalliselta että toisilta takaajilta. Samasta ajankohdasta lukien sinulla velan maksaneena takaajana on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon takautumissaatavallesi. Jos päävelan suoritusvelvollisuus ei jonkun takaajan kohdalta vielä ollut alkanut, hänen Lue lisää ›

Takausvelka: Takausvelan ennenaikainen maksu ›

Saanko suorittaa takausvelkaa ennenaikaisesti? Takaajalla on oikeus suorittaa erääntynyt päävelka samoilla edellytyksillä kuin velallisella. Erääntymättömän päävelan takaaja saa myös suorittaa, jos velallisella olisi ollut oikeus eräännyttää velka ennenaikaisesti. Jos velkojalla on velallisen sopimusrikkomuksen perusteella oikeus eräännyttää päävelka, takaaja saa maksaa velan. Takaajalla ei tällöin ole velvollisuutta suorittaa velkaa enempää kuin mihin hänellä olisi ollut velvollisuus Lue lisää ›

Takaus: Yleistakaus ›

Langettaako yleistakaus rajattoman vastuun toisen veloista? Yleistakausta määrättäessä on sovittava takauksen rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä veloista takaaja vastaa. Jollei yleistakausta ole edellä mainituin tavoin rajattu, takaaja vastaa vain sellaisista pääveloista, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat tuolloin takaajan tiedossa. Takaajalla on yleistakauksen voimassaoloaikana oikeus Lue lisää ›

Takaus: Toissijaisen takaus ja omavelkainen takaus ›

Pelkäätkö toissijaisen takauksen tuomaa maksuvelvollisuutta? Entä omavelkainen takaus? Toissijaisen takauksen perusteella velkoja saa vaatia takaajalta suoritusta, kun päävelka on erääntynyt ja velalliselta ei ole päävelan perimiseksi voitu ulosmitata varoja, jotka ilmeisesti riittäisivät koko päävelan suoritukseksi. Paitsi tulokseton ulosmittaus, myös velallisen asettaminen konkurssiin, aloitettu yksityishenkilön velkajärjestely, yrityssaneeraus tai muu viranomaisen päätöksellä aloitettu maksukyvyttömyysmenettely, joka estää päävelan Lue lisää ›

Takaus: Takausvelka ›

Näenkö rahojani enää koskaan, jos maksan takausvelkaa? Jos olet maksanut takauksen perusteella velkaa, sinulla on oikeus saada velalliselta velkojalle suorittamasi päävelan määrä. Kysymyksessä on takautumisoikeus velallista kohtaan, mikä ei kuitenkaan takaa sitä, että saat rahasi takaisin. Takaukseen sitoutuminen on aina taloudellinen riski. Jos velallinen on antanut päävelasta vakuuden, takaajalla on sama oikeus kuin velkojalla saada Lue lisää ›

Takaus

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jossa takauksen antaja eli takaaja sitoutuu vastuuseen toisen henkilön eli päävelallisen velasta. Takaajan on vastattava takaamastaan velasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Takaus voi olla toissijainen tai omavelkainen. Mahdollista on myös, että takaajia on useampia, jolloin kukin takaaja vastaa koko velasta yhteisvastuullisesti, ellei toisin sovita. Erääntynyttä velkaa voidaan siten vaatia keneltä tahansa takaajalta. Mikäli takaaja joutuu suorittamaan velan, on hänellä oikeus vaatia maksaamaansa velkaa edelleen velalliselta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua velkaan ja vakuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Takaus ja panttaus

Takauksessa on kyse henkilövakuudesta ja panttauksesta puolestaan esinevakuudesta. Arkikielessä niistä puhutaan kuitenkin usein ristiin.

2

Kiinteistön panttaus

Kiinteistö pantataan hakemalla sille kiinnitystä. Tällöin kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka toimitetaan velkojalle.

3

Vakuusarvot

Vakuusarvolla tarkoitetaan lainan vakuudeksi kelpaava osuutta omaisuuden markkina-arvosta eli ostohinnasta.

4

Juokseva velkakirja

Juoksevalla velkakirjalla tarkoitetaan velkakirjan haltijalle sekä nimetylle tai hänen määräämälleen henkilölle asetettuja velkakirjoja.