Velat ja vakuudet

Mietitkö asunnon ostoa mutta et ole varma siitä miten vakuudet toimivat? Velat ja vakuudet -osiosta löydät tarkemmin tietoa velan vakuuksiin, velkaan sekä velkakirjaan liittyen. Asuntoa tai autoa ostaessa lainanantaja vaatii useimmiten takuuta velan takaamiseen turvatakseen takaisinmaksun.

Vakuudet jaetaan henkilö- ja reaalivakuuksiin. Henkilötakaajana toimii yksi tai useampi takaaja kun taas reaalivakuutena toimii esimerkiksi kiinteistö. Voit myös itse päätyä velalliseksi tilanteessa, jossa suostut takaamaan toisen henkilön lainan. Velat ja vakuudet kategoriassa käsitellään tarkemmin muun muassa velan vakuuksia, panttausta ja takausta.

Takaus: Takaus ja vierasvelkapanttaus ›

Vierasvelkapanttaus vai takaus? Takausta ja panttausta toisen henkilön velasta koskee laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Laki on yleislaki ja sitä sovelletaan silloin, jos muuta ei johdu takaus- tai panttaussitoumuksesta, osapuolten omaksumasta käytännöstä, kauppatavasta tai muusta osapuolia sitovasta tavasta. Lain säännöksistä ei saa sopimuksin poiketa yksityistakaajan tai yksityisen pantinantajan vahingoksi. Yksityistakaajana tai yksityisenä pantinantajana ei pidetä henkilöä, Lue lisää ›

Takaus: Takauksen vanhentuminen ›

Onko takauksesi vanhentunut? Takaus vanhenee kolmen vuoden kuluessa päävelan erääntymisestä. Sen jälkeen velkoja ei voi enää vaatia sinulta suoritusta. Vanhentuminen pitää erikseen katkaista, jotta takaus olisi voimassa vielä kolmen vuoden jälkeen velan erääntymisestä. Jos olet sitoutunut takaajaksi määrätyksi ajaksi, velkoja menettää oikeutensa sinua kohtaan, jollei hän vaadi takauksen perusteella suoritusta ennen takauksen voimassa oloajan päättymistä. Lue lisää ›

Takaus: Takauksen sovittelu, takausvastuu ›

Millä edellytyksillä takausvastuuta voidaan sovitella? Jos takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden, takausta voidaan sovitella. Edellytyksenä on, että luotonantaja takausta annettaessa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta. Sovittelussa huomioidaan lisäksi takaajan ikä, hänen maksukykynsä sekä muut olosuhteet takausta annettaessa Lue lisää ›

Takaus: Riittävät tiedot ennen takausta ›

Annettiinko sinulle riittävästi tietoja ennen takaukseen ryhtymistä? Ennen takauksen antamista luotonantajan on selvitettävä yksityistakaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen. Samoin edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat on takaajalle selvitettävä. Selvitys annetaan suullisena tai kirjallisena. Jos selvitys annetaan kirjallisena, se on annettava takaajaksi ryhtyvälle takauksen antamista edeltävänä päivänä. Lue lisää ›

Takaus: Mitä takauksella tarkoitetaan? ›

Mikä on takauksen sisältö? Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön velasta. Takauslajeja on erilaisia. Yleisin lienee omavelkainen takaus. Jos muuta ei ole takaajan kanssa sovittu, on kysymyksessä toissijainen takaus tai täytetakaus. Toissijaisella takauksella tarkoitetaan takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain, jollei suoritusta saada velalliselta. Omavelkainen takaus taas on sellainen Lue lisää ›

Takaajan vastuu: Takaajan vastuu, kun velanmaksu peräytyy konkurssipesän takaisinsaannissa ›

Vastaako takaaja velasta, jos velanmaksu peräytyy konkurssipesän takaisinsaannissa? Takaajan vastuu velkojaa kohtaan lakkaa, kun päävelka on suoritettu tai se on muuten lakannut. Jos velallinen on maksanut velan ja suoritus myöhemmin peräytetään konkurssipesään takaisinsaantisäännösten nojalla, voi takaajakin joutua vielä vastuuseen velasta. Velkoja on suorituksen peräytyessä velvollinen palauttamaan vain takauksen arvon ylittävän osuuden suorituksesta, jos hän ei Lue lisää ›

Takaajan vastuu: Takaajan vastuu velkojan luopuessa jostain vakuudesta ›

Miten käy takaajan vastuun, jos velkoja luopuu jostakin vakuudesta? Takaaja vastaa edelleen vain omasta osuudestaan, jos velkoja vapauttaa jonkun samasta päävelasta vastuussa olevan takaajan vastuusta. Osuudet määräytyvät sen mukaan, mistä määrästä takaajat ovat keskinäisessä suhteessaan vastuussa päävelasta. Jos takaajat ovat sopineet vastuunjaosta, otetaan sopimus huomioon vain, jos velkoja on sopimuksesta tiennyt vapauttaessaan jonkun takaajan vastuusta. Lue lisää ›

Takaajan asema: Takaajan asemasta vapautuminen, uusi vakuus tai takaus ›

Voinko vapautua takaajan asemasta asettamalla muun vakuuden? Yksityistakaajana voit vapautua takaajan vastuusta luotonantajaa kohtaan, jos järjestät luotonantajalle tilalle toisen takauksen tai muun vakuuden, jonka luotonantaja arvioi riittävän päävelan suoritukseksi ja tämän hyväksyy. Luotonantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä muuta takausta kuin yhteisön antama takaus. Edellä tarkoitettu uusi takaus tai vakuus tulee aikaisemman takauksen sijaan niin, Lue lisää ›

Takaaja: Takaajien keskinäiset suhteet ›

Mitkä ovat usean takaajan keskinäiset suhteet? Jos samasta velasta on annettu useampi samanaikainen tai toisia takauksia edellyttänyt takaus, joiden keskinäisestä vastuunjaosta ei ole sovittu, kullakin takaajalla on oikeus saada jokaiselta muulta takaajalta takaajien pääluvun mukainen osuus takauksen perusteella suorittamastaan määrästä. Kysymyksessä on takautumisoikeus toisia takaajia kohtaan. Koko takausvelan tällaisessä tilanteessa maksanut takaaja saa siten kaksinkertaisen Lue lisää ›

Takaaja: Takaajan vastuu velasta, jos velkoja laiminlyö saatavan valvonnan ›

Joudunko takaajana vastaamaan velasta, jos velkoja laiminlyö saatavansa valvonnan? Velkoja saa kärsiä vahingon omanaan, jos hän jättää saatavansa ilmoittamatta velallista koskevan julkisen haasteen yhteydessä, velallista koskevassa yrityksen saneerausmenettelyssä, velallisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. Takaaja vapautuu vastuusta siltä osin kuin velkoja olisi saatavansa valvomalla saanut päävelalle suorituksen konkurssipesän tai velallisen varoista. Jos päävelan ehtoja on velallisen Lue lisää ›

Takaus

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jossa takauksen antaja eli takaaja sitoutuu vastuuseen toisen henkilön eli päävelallisen velasta. Takaajan on vastattava takaamastaan velasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Takaus voi olla toissijainen tai omavelkainen. Mahdollista on myös, että takaajia on useampia, jolloin kukin takaaja vastaa koko velasta yhteisvastuullisesti, ellei toisin sovita. Erääntynyttä velkaa voidaan siten vaatia keneltä tahansa takaajalta. Mikäli takaaja joutuu suorittamaan velan, on hänellä oikeus vaatia maksaamaansa velkaa edelleen velalliselta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua velkaan ja vakuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Takaus ja panttaus

Takauksessa on kyse henkilövakuudesta ja panttauksesta puolestaan esinevakuudesta. Arkikielessä niistä puhutaan kuitenkin usein ristiin.

2

Kiinteistön panttaus

Kiinteistö pantataan hakemalla sille kiinnitystä. Tällöin kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka toimitetaan velkojalle.

3

Vakuusarvot

Vakuusarvolla tarkoitetaan lainan vakuudeksi kelpaava osuutta omaisuuden markkina-arvosta eli ostohinnasta.

4

Juokseva velkakirja

Juoksevalla velkakirjalla tarkoitetaan velkakirjan haltijalle sekä nimetylle tai hänen määräämälleen henkilölle asetettuja velkakirjoja.