Annettiinko sinulle riittävästi tietoja ennen takaukseen ryhtymistä?

Ennen takauksen antamista luotonantajan on selvitettävä yksityistakaajalle takauksen piiriin kuuluvat velat liitännäiskustannuksineen. Samoin edellytykset, joiden perusteella suoritusta voidaan vaatia takaajalta, sekä muut takaajan asemaan olennaisesti vaikuttavat seikat on takaajalle selvitettävä. Selvitys annetaan suullisena tai kirjallisena. Jos selvitys annetaan kirjallisena, se on annettava takaajaksi ryhtyvälle takauksen antamista edeltävänä päivänä.

Luotonantajan on aina ilmoitettava yksityistakaajalle sellaisista velallisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn liittyvistä seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Jos luotonantaja on laiminlyönyt ilmoittaa seikan, josta hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen takaukseen, takaajan vastuuta voidaan sovitella.

Nopeaa apua lakiasioihin.