Millä edellytyksillä takausvastuuta voidaan sovitella?

Jos takaajan maksettavaksi tulevan päävelan määrä on kohtuuttoman suuri takaajan taloudelliseen asemaan nähden, takausta voidaan sovitella. Edellytyksenä on, että luotonantaja takausta annettaessa tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että takaajan vastuu on ilmeisessä epäsuhteessa hänen mahdollisuuksiinsa suoriutua maksuvelvoitteesta. Sovittelussa huomioidaan lisäksi takaajan ikä, hänen maksukykynsä sekä muut olosuhteet takausta annettaessa ja sen jälkeen.

Yksityistakaajan kohdalla on lisäksi voimassa, mitä kuluttajansuojalaissa on säädetty. Kohtuutonta sopimusehtoa voidaan lisäksi sovitella oikeustoimilain mukaan. Yksityistakaajan velvollisuutta viivästyskoron tai muun aikaan sidotun hyvityksen maksuun voidaan sovitella korkolain sovittelusäännöksen mukaisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.