Jos joudut maksuvaikeuksiin, niin ota heti yhteys laskusi lähettäjään, kun tiedät että maksuvaikeuksia saattaa tulla. Selvitä realistinen maksukykysi ja pyri sopimaan uusi maksupäivä tai lyhennyserät. Luotonmaksua voi yleensä järjestellä pankin kanssa, esimerkiksi laina-aikaa pidentämällä tai siirtämällä lyhennyksiä ja maksamalla tilapäisesti lainasta pelkkää korkoa tai sopimalla uuden luoton. Perintätoimistojen kanssa voi myös sopia maksujärjestelyistä, mutta se edellyttää velallisen yhteydenottamista ja uskottavan maksuehdotuksen tekoa.

Oikeudelliseen perintään velkoja ryhtyy heti kun käy ilmeiseksi ettei saatava tule maksetuksi vapaaehtoisesti. Velkojalla tulee olla tai hän hankkii täytäntöönpanoperusteen, jonka perusteella hän voi kääntyä ulosottomiehen puoleen ja vaatia saatavansa perimistä. Täytäntöönpanoperuste on virallisasiakirja, jolla velan olemassaolo ja suuruus on vahvistettu. Yksityisoikeudellisen velan kohdalla täytäntöönpanoperuste on käräjäoikeuden tuomio. Oikeudellinen perintä aiheuttaa aina lisäkuluja velalliselle ja merkinnän luottotietorekisteriin.

Velkojan tavoitteena on ensisijaisesti taivutella velallinen maksamaan velkansa vapaaehtoisesti ja toissijaisesti saada velka perityksi ulosottoteitse. Normaalien laskujen lähettämisien ja näiden eräpäivien mentyä umpeen on hyvän perintätavan mukaista lähettää ainakin yksi perintäkirje, jossa yksilöidään vaatimuksen peruste ja määrä. Samoin velalliselle on selvitettävä hänen oikeutensa huomautuksen esittämiseen ja maksun laiminlyönnin aiheuttamat seuraukset, esimerkiksi oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen ja merkintä luottotietorekisteriin.

Kun velkoja ja velallinen ovat erimielisiä velan perusteesta, kannattaa tällöinkin olla aktiivinen. Velallisen ei pitäisi jättää koko velkaa maksamatta, jos erimielisyys koskee vain osaa siitä. Asian selvittelyn aikana voi kertyä maksettavaksi huomattavat viivästyskorot. Velan perimisen oikeudellisuus tulee kuitenkin olla selvä ja velkojalla on lakiin perustuva velvollisuus antaa pyytämäsi tiedot velasta. Velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa esim. velan vanhentuessa. Korot tai perimiskulut voivat olla peritty lakiin perustumattomina ja asian voi riitauttaa myös tältä osin.

Kuluttajasuojalain mukaan luotonantajalla ei ole ns. sosiaalisen suoritusesteen perusteella oikeutta irtisanoa luottoa. Tällä takoitetaan tilanteita, missä kysymys on maksun viivästymisestä ja viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta. Irtisanominen on kuitenkin mahdollista jos viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta pitää luotto voimassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.