Langettaako yleistakaus rajattoman vastuun toisen veloista?

Yleistakausta määrättäessä on sovittava takauksen rahamääräinen yläraja sekä takauksen voimassaoloaika tai aika, jonka kuluessa syntyvistä tai erääntyvistä veloista takaaja vastaa. Jollei yleistakausta ole edellä mainituin tavoin rajattu, takaaja vastaa vain sellaisista pääveloista, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka olivat tuolloin takaajan tiedossa.

Takaajalla on yleistakauksen voimassaoloaikana oikeus määrätä ajankohta, jonka jälkeen syntyvistä pääveloista hän ei vastaa. Rajoitus tulee voimaan, kun takaajan ilmoitus on saapunut velkojalle tai ilmoituksessa mainitusta myöhemmästä ajankohdasta lukien. Luotonantajan on ilmoitettava yleistakauksen antaneelle yksityistakaajalle päävelan maksamaton pääoma kuuden kuukauden väliajoin. On myös voitu sopia, että päävelan muutokset ilmoitetaan takaajalle viivytyksettä.

Nopeaa apua lakiasioihin.