Saanko suorittaa takausvelkaa ennenaikaisesti?

Takaajalla on oikeus suorittaa erääntynyt päävelka samoilla edellytyksillä kuin velallisella. Erääntymättömän päävelan takaaja saa myös suorittaa, jos velallisella olisi ollut oikeus eräännyttää velka ennenaikaisesti.

Jos velkojalla on velallisen sopimusrikkomuksen perusteella oikeus eräännyttää päävelka, takaaja saa maksaa velan. Takaajalla ei tällöin ole velvollisuutta suorittaa velkaa enempää kuin mihin hänellä olisi ollut velvollisuus siinä tapauksessa, että velkoja olisi eräännyttänyt velan.

Onko kuittaus vastasaatavalla sallittua takausvelkaa maksettaessa? Takaaja saa käyttää velan maksuun itsellään tai velallisella velkojalta olevaa saatavaa. Kuittauksen suorittamista varten velkojan on annettava takaajalle tarvittavat tiedot mm. saatavan määrästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.