Perinnällä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perinnässä ei saa antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista, aiheuttaa velalliselle tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa eikä vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa. Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan on kuluttajasaatavaa periessään toimitettava velalliselle kirjallinen maksuvaatimus, jossa on mainittava laissa luetellut velkaa ja sen maksamista koskevat vähimmäistiedot. Kuluttajasaatavasta ei saa yleensä vaatia maksua tuomioistuimessa ennen maksuvaatimuksen lähettämistä.Perintä käräjäoikeudessa maksaa 210–330 euroa, jota peritään velalliselta. Jos velallinen ei pysty maksamaan kuluja, ne jäävät velkojan maksettavaksi.

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö velkaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun. Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Velallisella ei kuitenkaan ole velvollisuutta korvata perintäkuluja, jos velkoja tai toimeksisaaja on menetellyt hyvän perintätavan vastaisesti, paitsi jos kysymyksessä on vain vähäinen moitittavuus tai laiminlyönti. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että lainvastaisesti menetellyt voisi saada korvauksen toimenpiteistään. Perintäkulujen menettämisuhkan voidaan myös olettaa ehkäisevän ennakolta hyvän tavan vastaisten toimintatapojen käyttämistä.

Kuluttajalta saa periä kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään viisi euroa. Maksumuistutuksella tarkoitetaan laskun erääntymisen jälkeen velkojan itsensä lähettämää tai ammattimaisen perijän velkojan puolesta lähettämää muistutusta. Kuluttajalta voidaan vaatia maksumuistutuksen lähettämisestä perintäkuja enintään 5 € edellyttäen, että 14 päivän aikarajoja on noudatettu. Maksuvaatimuksella tarkoitetaan maksumuistutuksen jälkeen lähetettävää, ammattimaisen perijän lähettämää perintäkirjettä. Maksuvaatimuksesta saa periä enintään 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250 euroa tai vähemmän ja enintään 45 euroa, jos pääoma ylittää 250 euroa. Yhdessä velallisen kanssa laaditusta koko jäännössaatavan kattavasta kirjallisesta maksusuunnitelmasta velalliselta voi periä enintään 30 euroa. Perittäessä kuluttajalta suoraan ulosottokelpoista velkaa, esim. päivähoitomaksua tai kunnan terveyskeskusmaksua, voi perintätoimisto periä enintään 12 euroa perintäpalkkiona. Perintäkuluja saa veloittaa jokaiselta perintäkerralta erikseen. Saman saatavan perinnästä kuluttajalta saa vaatia perintäkuluina kuitenkin yhteensä enintään 190 tai 220 euroa sen mukaan onko pääoma enintään 250 euroa tai enemmän. Jos kyse on suoraan ulosottokelpoisesta saatavasta on enimmäismäärä 59 euroa

Velalliselta saa vaatia perintäkuluja vain, jos velasta on vähintään 14 päivää ennen sen erääntymistä lähetetty velalliselle lasku tai muu erääntymisilmoitus ja erääntymisestä on ennen maksumuistutuksen lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. Jos velka on sopimuksen mukaan maksettava tiettynä eräpäivänä ilman erillistä ilmoitusta, riittää kun eräpäivästä on ennen maksumuistutuksen lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. Lisäksi edellytyksenä kulujen vaatimiselle on, että edellisen maksumuistutuksen tai edellisen maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Toisesta maksuvaatimuksesta perittävien kulujen määrän on oltava ensimmäisestä maksuvaatimuksesta vaadittavia perintäkuluja pienempi. Tämä johtuu siitä, että ammattimaisen perijän harjoittamassa perinnässä suurin työmäärä liittyy toimeksiannon vastaanottamiseen ja ensimmäisen maksuvaatimuksen lähettämiseen. Sen jälkeen toisen maksuvaatimuksen lähettäminen on lähinnä mekaanista.

Voi sattua että kuluttaja maksaa laskun eräpäivän jälkeen, mutta ennen kuin saa perintäkirjeen. Perintäkuluja saa periä jos velkoja tai ammattimainen perijä on ehtinyt tehdä kulujen perusteena olevat perintätoimet ennen kuin kuluttaja maksaa laskun. Kirjeperinnässä perintätoimet tehdään yleensä 0-2 päivää ennen perintäkirjeen lähettämistä. Pääsääntönä voidaan pitää, että jos kuluttaja on maksanut laskun vähintään 4 päivää ennen perintäkirjeen päiväystä, hänen ei tarvitse maksaa perintäkuluja. Perintätoimisto saattaa periä saman velkojan saatavia hyvän perintätavan vastaisesti siten että velat ovat useammassa perintäkirjeessä ja tämä aiheuttaa velalliselle tarpeettomia kuluja. Perintälain vastaisia kuluja ei ole syytä maksaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.