Kavallus

Kavalluksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö anastaa hallussaan olevia varoja tai muuta irtainta omaisuutta. Kavalluksen keskeinen ero varkauteen nähden on siinä, että anastuksen kohde on valmiiksi tekijän hallussa. Kavalluksen tekotavat on… Lue lisää »

Lievä ja törkeä kavallus

Kavallus voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on kavalluksen tunnusmerkistö. Kavallusrikoksissa keskeistä on, että anastuksen kohteena oleva omaisuus tai varat ovat tekohetkellä tekijän hallussa. lievä kavallus Teko katsotaan… Lue lisää »

Hallinnan loukkaus

Hallinnan loukkauksella tarkoitetaan toisen hallinnassa olevan omaisuuden luvatonta haltuunottoa tai käyttöä. Hallinnan loukkaukseen syyllistyy henkilö, joka luvattomasti: ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta, käyttää toisen pihamaata… Lue lisää »

Velallisen epärehellisyys

Tietynlainen velallisen toiminta on lailla säädetty rikokseksi. Velallisen epärehellisyys ja muut velallisen rikokset on säädetty velkojan suojaksi. Velallinen voi olla esimerkiksi yhdistys tai yksityishenkilö. Velkoja on se henkilö, jolla velka… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä virkarikoksiin liittyen

Rikoslaissa on määritelty, mitä virkamiehellä, julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä ja julkista valtaa käyttävällä henkilöllä tarkoitetaan, kun niihin viitataan virkarikossäännöksessä. Useimmissa säännöksissä rikokseen tekijänä toimii virkamies. Virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi… Lue lisää »

Virkavelvollisuuden rikkominen

Virkavelvollisuuden rikkominen on yleissäännös, jota sovelletaan kaikkeen virkatoimintaan. Säännös on kuitenkin toissijainen, eikä sitä sovelleta, jos teko täyttää esimerkiksi lahjusrikoksen, virkasalaisuuden paljastamisen, virka-aseman väärinkäytön tai kidutuksen tunnusmerkistön. Virkavelvollisuuden rikkomisesta on… Lue lisää »

Virkasalaisuuden rikkominen

Virkasalaisuuden rikkomiseen voi syyllistyä rikkomalla viranomaisten salassapitovelvoitetta. Virkasalaisuuden rikkomiseen syyllistyy virkamies, joka tahallaan palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti paljastaa sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka lain mukaan on salassa pidettävä… Lue lisää »

Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen

Virka-aseman väärinkäyttöön syyllistyy virkamies, joka rikkoo virkavelvollisuuttaan tai käyttää väärin asemaansa hyötyäkseen tästä toiminnasta, tai aiheuttaakseen sillä toiselle haittaa tai vahinkoa. Törkeässä virka-aseman väärinkäytössä on vastaavaan tekoon liittyy asianhaaroja, jotka… Lue lisää »

Virka-aseman väärinkäyttäminen

Virka-aseman väärinkäyttämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa joko: rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen… Lue lisää »

Törkeä lahjuksen ottaminen

Lahjuksen ottaminen on virkarikos, johon palvelussuhteessa oleva virkamies voi syyllistyä pyytämällä, vastaanottamalla tai hyväksymällä lahjuksen. Lahjuksen ottaminen voidaan tuomita myös törkeänä. Lahjuksen ottamista pidetään törkeänä, mikäli lahjuksen ottamisessa virkamies asettaa… Lue lisää »