Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen

Mikäli virkamies virkaansa toimittaessaan rikkoo huolimattomuudesta virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen,… Lue lisää »

Lahjusrikkomus heikentää luottamusta tasapuolisuuteen

Lahjusrikkomus on lahjuksen ottamiseen tai törkeään lahjuksen ottamiseen nähden toissijainen säännös. Säännös mahdollistaa myös sellaisten tekojen tuomitseminen, joita ei tuomita muina lahjusrikoksina. Lahjusrikkomuksesta tuomitaan, ellei kyseistä tekoa ole rangaistava lahjuksen… Lue lisää »

Lahjuksen ottaminen kansanedustajana

Laissa on erillinen säännös lahjuksen ottamisesta kansanedustajana. Kyseessä on lahjuksen ottaminen, mikäli kansanedustaja itselleen tai toiselle pyytää lahjan tai muun oikeudettoman edun, taikka tekee muutoin aloitteen sellaisen edun saamiseksi; taikka… Lue lisää »

Lahjuksen menettäminen valtiolle

Eräistä virkarikoksista voidaan tuomita muiden rangaistusten lisäksi menettämisseuraamus. Menettämisseuraamus voidaan tuomita lahjuksen ottamisen, törkeän lahjuksen ottamisen, lahjusrikkomuksen, lahjuksen ottamisen kansanedustajana tai törkeän lahjuksen ottamisen kansanedustajana ohessa. Menettämisseuraamuksen tarkoituksena on, että… Lue lisää »

Lahjuksen ottaminen

Lahjuksen ottaminen on virkarikos, johon palvelussuhteessa oleva virkamies voi syyllistyä pyytämällä, vastaanottamalla tai hyväksymällä lahjuksen. virkamies Lahjuksen ottamiseen voi syyllistyä virkamies, joka on virka- tai siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa valtioon, hyvinvointialueeseen,… Lue lisää »

Väärennysaineiston hallussapito

Väärennysaineiston hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ilman hyväksyttävää syytä: vastaanottaa, hankkii, kuljettaa tai pitää hallussaan väärän tai väärennetyn todistuskappaleen; tai valmistaa, vastaanottaa, hankkii, myy, luovuttaa tai pitää hallussaan sellaisen välineen… Lue lisää »

Lievä ja törkeä väärennys

Väärennyksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena, taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena. Väärennys voidaan tuomita myös lievänä… Lue lisää »

Väärennys

Väärennyksellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö valmistaa väärän asiakirjan tai muun todistuskappaleen tai väärentää sellaisen käytettäväksi harhauttavana todisteena, taikka käyttää väärää tai väärennettyä todistuskappaletta tällaisena todisteena. Rikokseen syyllistyy joko tekemällä tällaisen… Lue lisää »

Luottamusvaltuutettu

Lain mukaan työntekijät voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, jos heillä ei ole työehtosopimuksen nojalla valittua luottamusmiestä. Luottamusvaltuutetun tehtävät ja oikeudet ovat enimmäkseen samanlaisia kuin luottamusmiehellä. luottamusvaltuutetun valinta Luottamusvaltuutettu valitaan vain sellaiselle… Lue lisää »

Vastuun kohdentuminen ympäristörikoksissa

Ympäristörikoksista säädetään rikoslain 48 luvussa. Ympäristörikoksissa toimijana on usein yritys tai muu vastaava yhteisö, eikä vastuun kohdentuminen aina ole yksinkertainen kysymys. vastuun kohdentuminen Rangaistavaksi säädetystä menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka… Lue lisää »