Mikäli henkilö luvattomasti ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta; taikka, käyttää toisen pihamaata kulkutienään taikka toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla; taikka, ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan, katsotaan hänen syyllistyvän hallinnan loukkaukseen. Hallinnan loukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta. Hallinnan loukkauksena ei pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä hallinnan loukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.