Hallinnan loukkauksella tarkoitetaan toisen hallinnassa olevan omaisuuden luvatonta haltuunottoa tai käyttöä. Hallinnan loukkaukseen syyllistyy henkilö, joka luvattomasti:

  • ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta,
  • käyttää toisen pihamaata kulkutienään taikka toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla tai muulla sen kaltaisella tavalla, tai
  • ottaa haltuunsa toisen hallinnassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan.

Hallinnan loukkauksena ei pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta. Lisäksi hallinnan loukkaus on toissijainen eräisiin muihin rikossäännöksiin nähden. Näin ollen teko tuomitaan hallinnan loukkauksena vain silloin, kun teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta. Teko voidaan tuomita esimerkiksi varkautena, kavalluksena tai vahingontekona.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä hallinnan loukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Hallinnan loukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.


Lue lisää varkaudesta, kavalluksesta ja vahingonteosta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.