Kavallus voidaan tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on kavalluksen tunnusmerkistö. Kavallusrikoksissa keskeistä on, että anastuksen kohteena oleva omaisuus tai varat ovat tekohetkellä tekijän hallussa.

lievä kavallus

Teko katsotaan lieväksi kavallukseksi, mikäli kavallus on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Kokonaisarvostelussa otetaan huomioon anastetun omaisuuden arvo, oikeudettomasti käytettyjen varojen määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat.

Lievästä kavalluksesta tuomitaan sakkoa. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lievästä kavalluksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

törkeä kavallus

Teko katostaan törkeäksi kavallukseksi, mikäli kavalluksessa:

  • kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja,
  • aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa, tai
  • rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa, ja
  • kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä kavalluksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava vastaavasti kuin kavalluksen ollessa kyseessä.


Lue lisää kavalluksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.05.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.