Asunto- ja kiinteistöoikeus

Asunnon tai kiinteistön osto tulee luultavasti jokaiselle meistä jossain elämänvaiheessa eteen. Silloin on hyvä tietää sekä oman että vastapuolen oikeudet ostoprosessin aikana, jotta ehkäiset mahdollisten kauppojen jälkeen tulevat yllätykset. Laki24 tukee sinua asunto- ja kiinteistöoikeuden kiemuroissa, jokaisessa vaiheessa, tarjoamalla kattavan tietopankin asunto- ja kiinteistö-oikeuteen liittyen.

Kiinteistökaupan kauppakirja ›

Kiinteistön kauppa on merkittävä taloudellinen sijoitus. Tämän vuoksi kyseisen sopimustyypin kauppakirja tuleekin laatia erityisen huolellisesti omistusoikeuden siirtymisen varmistamiseksi. Kiinteistökaupan kauppakirjalle on laissa asetettu tietyt vaatimukset. Ensimmäisenä kiinteistönkaupan vähimmäisedellytyksenä voidaan pitää kirjallista tai sähköistä muotoa. Suullinen kiinteistönkauppa on kaikkiin henkilöihin nähden tehoton, eikä näin ollen kiinteistön luovutuksen vaikutuksettomuuden suhteen tarvitse ryhtyä mihinkään erityisiin toimenpiteisiin. Suulliselle kiinteän Lue lisää ›

Kiinteistökauppa: Ostajan ja myyjän velvollisuudet ›

Ellei muuta ole sovittu, ostajalla on oikeus saada kiinteistö hallintaansa välittömästi kaupan tekemisen jälkeen. Tätä myyjän luovutusvelvollisuutta vastaan ostajan velvollisuutena on maksaa sovittu kauppahinta. Kiinteistön luovutusajankohta määrittelee myös ajankohdan, jolloin kiinteistön on oltava virheetön, jotta myyjä välttyy maakaaressa säännellyltä virhevastuulta. Myyjän hallussa olevat panttikirjat, vuokrasopimukset, saantokirjat sekä muihin näihin verrattavat asiakirjat on myyjän toimesta luovutettava Lue lisää ›

Asunto-osakeyhtiö: Isännöitsijä ›

Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän tehtävät määräytyvät yksittäistapauksellisesti esimerkiksi yhtiön koon ja luonteen perusteella. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu aina kiinteistön ja rakennusten pito, jossa korostuu yleinen velvollisuus jokapäiväisestä kiinteistön ja rakennusten hoidosta, kunnossapidosta sekä seurannasta. Isännöitsijä voi hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti Lue lisää ›

Myyjän vastuu kosteusvauriotilanteessa ›

Rakennuksen kosteusvaurio on etenkin myyntitilanteessa haasteellinen seikka. Myyjä voi olla vastuussa kaupankohteen kosteusvauriosta, mutta aina ei ole selvää, milloin ostaja on oikeutettu kaupan hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun. Rakennuksen kosteusvaurio syntyy, kun rakenteisiin kertyy liikaa kosteutta eivätkä rakenteet pääse kuivumaan. Rakennuksiin päätyneellä kosteudella voi olla monta tekijää, mutta vaurion todennäköinen aiheuttaja on useasti rakennuksen ulkopuolelta Lue lisää ›

Käytetyn asunnon salainen virhe ›

Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 4-kohdan mukaan kaupan kohteessa on virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Oikeuskäytännön mukaan salainen virhe on virhe josta myyjä ja ostaja Lue lisää ›

Kiinteistönkauppa: Oikeudellinen virhe ›

Jos ostaja voi menettää kiinteistön tai jotakin siihen kuuluvaa kaupan ulkopuoliselle taholle, on kaupassa niin kutsuttu oikeudellinen virhe. Kiinteistössä on kyseinen virhe myös, jos kiinteistöön kohdistuu panttioikeus tai jokin muu toisen oikeus, josta ostaja ei kauppaa tehtäessä tiennyt. Myyjä ei vapaudu vastuusta oikeudellisen virheen tapauksessa, vaikka hän ei olisikaan tiennyt virheen olemassaolosta. Kiinteistössä on siis Lue lisää ›

Kiinteistökauppa: Ostajalla on velvollisuus tarkistaa kaupankohde ›

Kiinteistön kaupassa ostajalla on aina velvollisuus tarkastaa kiinteistö ennen kaupantekoa. Tämä on tärkeä muistaa, sillä ostaja ei saa laatuvirheenä vedota sellaiseen seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Kiinteistön tarkastus tulee suorittaa tavanomaisella huolellisuudella, jota voidaan olettaa yleisesti käytettävän arvokasta omaisuutta hankittaessa. Ilman erityistä syytä ostajalla ei ole velvollisuutta tarkistaa sellaisia seikkoja, Lue lisää ›

Kiinteistökauppa: Kiinteistökaupan pätemättömät ehdot ›

Kiinteistökauppaa tehdessä osapuolilla on lähtökohtaisesti sopimusvapaus mutta kiinteistön kaupan eivät kuitenkaan voi olla millaiset tahansa. Tietyt sopimusehdot ovat pätemättömiä, koska ne vaikuttaisivat haitallisesti esimerkiksi kiinteistöjen vaihdantaan. Pätemättömiä ovat sellaiset ehdot, joiden mukaan kiinteistön myyjällä tai jollakin muulla henkilöllä on myöhemmin halutessaan oikeus lunastaa kiinteistö. Ostajaa ei voida velvoittaa tarjoamaan kiinteistöä myyjälle tai jollekin tietylle henkilölle ennen Lue lisää ›

Kiinteistökauppa: Kiinteistön luovutus lahjana ›

Kiinteistö voidaan luovuttaa uudelle omistajalle ilman vastiketta, jolloin puhutaan lahjan antamisesta. Lahjana pidetään lisäksi sellaista luovutusta, jossa vastike on hyvin alhainen. Myös tällaisessa tilanteessa on noudettava yleisiä kiinteistön kaupan muotovaatimuksia. Lahjan antajan ja saajan tulee allekirjoittaa ns.  lahjakirja, minkä julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa. Omistusoikeus kiinteistöön siirtyy yleensä lahjakirjan allekirjoittamisella, vaikka lahjakirjassa voidaan myös määrätä asiasta toisin. Lahjanantaja voi Lue lisää ›

Kiinteistönvälittäjä: Kiinteistönvälittäjän vastuu kaupasta ›

Onko kiinteistönvälittäjä vastuussa kaupasta? Kiinteistönvälittäjä toimii myyjän ja ostajan välisen kaupan toteuttajana. Pääsääntöisesti myyjä vastaa markkinoinnissa annetuista tiedoista ja niiden oikeellisuudesta myös edustajansa osalta. Kiinteistönvälittäjä voi joutua vastuuseen vain, jos hänen puolellaan todetaan olevan tuottamusta. Tuottamuksellisuudella tarkoitetaan, että välittäjä on toiminut huolimattomasti tehtävää hoitaessaan. Välittäjä voi myös joutua vastuuseen silloin, kun hänen olisi tullut tietää Lue lisää ›

Uuden asunnon virhe

Jos kaupan kohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista.

Laki24 tarjoaa kattavan tietopankin niin ensiasunnon ostajalle kuin asiantuntijallekin. Haluamme tuoda asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät tiedot kaikkien saataville nopeasti ja kätevästi. Voit myös soittaa lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua asunto- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymykseesi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Yhtiövastike

Yhtiövastike on osakkeenomistajan maksuvelvollisuus asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisesta pääomavastikeesta, joka voi muodostua rahoitusvastikkeesta.

2

Lainhuuto

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön uuden omistajan tekemää kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Lainhuuto on haettava kuuden kuukauden kuluessa kaupoista.

3

Kiinnitys

Jos kiinteistöä käytetään esim. velan vakuutena, voidaan se joutua kiinnittämään. Tällöin kiinteistön kiinnitys merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jonka jälkeen siitä annetaan uusille omistajille todistukseksi panttikirja.

4

Asunnon tarpeisto

Asunnon tavanomaiseen tarpeistoon sisältyvät laitteet ja esineet, jotka löytyvät asunnosta sitä ostajalle esiteltäessä. Jollei toisin sovita, tarpeisto sisältyy kauppaan. Irtaimistoa ei lueta osaksi tarpeistoa.