Erityisen oikeuden kirjaaminen tarkoittaa, että se merkitään rekisteriin. Kirjaamisella ei ole niinkään oikeutta luovaa vaikutusta, eikä se myöskään korjaa mahdollista pätemättömyyttä (toisin kuin lainhuuto).

Kirjaamisen ensisijaisena tarkoituksena on turvata oikeuden pysyvyys vaihdantatilanteissa. Se vahvistaa erityisen oikeuden haltijan oikeudellista asemaa ja tässä mielessä rinnastuu lainhuudon kirjaamiseen. Erityisillä oikeuksilla ei kaikilla ole yhtä vahva suoja esimerkiksi kiinteistön vaihdannassa. Suojan vahvuus riippuu erityisen oikeuden luonteesta.

Erityinen oikeus kannattaakin kirjata kaikissa tapauksissa sen turvaamiseksi. Kun oikeus kirjataan rekisteriin, se näkyy rasitustodistuksessa. Rasitustodistuksesta ilmenevät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, hakemuksen perusteella kirjatut erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).

erityisen oikeuden kirjaamisvelvollisuus

Erityisen oikeuden kirjaaminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista, mutta joissain tapauksissa myös pakollista. Maanvuokraoikeus tai muu toisen maahan kohdistuva määräaikainen käyttöoikeus on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattava, jos oikeus saadaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alueella on tai sille saadaan sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita. Asuinalueen vuokraa koskeva maanvuokrasopimus on ilman maanomistajan erillistä suostumusta toiselle siirrettävissä, jos siirtomahdollisuutta ei maanvuokrasopimuksessa ole kielletty.

Erityisen oikeuden kirjaamista on velvollinen hakemaan kyseisen oikeuden haltija. Määräaika hakemiselle on kuusi kuukautta oikeuden perustamisesta ja myös hakemusmenettely on sama kuin lainhuutoasioissa.

Erityisen oikeuden kirjaaminen – erilaisia erityisiä oikeuksia

Yleisesti kirjattuja erityisiä oikeuksia ovat maanvuokraoikeus, käyttöoikeus, eläkeoikeus ja sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta

Harvinaisempia erityisiä oikeuksia ovat metsänhakkuuoikeus, erilaiset irrottamisoikeudet kuten soranotto-oikeus, eräät elinkeinotoimintaan liittyvät rakennusta tai laitetta koskevat kirjaukset, ainesosa- ja tarpeistokirjaukset.

Erityisiä oikeuksia ei voi kirjata, jos oikeus on tehty pysyväksi, oikeus on tehty jonkin kiinteistön hyväksi tai se on perustettu viranomaisen päätöksellä esimerkiksi kiinteistötoimituksessa. Tällöin on usein kyse rasiteoikeudesta.


Lue lisää panttioikeuden syntymisestä.

Lähde §: maakaari, maanvuokralaki


Suomen Juristit Oy
13.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.