Lainhuuto, kiinnitys ja kirjaamisasiat

Kiinteistön vakuusarvon alentuminen ja heikkeneminen ›

Maakaareen mukaan, jos kiinteistön vakuusarvo heikkenee, voi velkoja hakea maksua kiinteistöstä, vaikkei saaminen ole vielä erääntynyt maksettavaksi. Edellytyksenä tällaiselle oikeudelle on kiinteistön fyysinen vahingoittuminen tai kiinteistön muu olennainen arvon alentuminen. Laissa lueteltuja tyypillisiä esimerkkejä ovat tulipalo, luonnontapahtumat tai kiinteistön omistajan muut vahingolliset toimenpiteet. Vakuuskohteen arvon heikkenemisen tulee olla merkityksellinen erääntymätöntä saamistaan vaativan velkojan osalta. Vakuusarvo Vakuusarvolla Lue lisää ›

Kiinteistön kiinnitys ›

Kiinteistön kiinnitys on edellytys sille, että kiinteistöstä saadaan panttikirjat. Panttikirjojen avulla kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena. Kiinteistön kiinnitys Miksi kiinteistö pitää kiinnittää ja mitä se tarkoittaa? Kiinteistöä ei ole pakko kiinnittää. Kiinnittäminen on välttämätöntä vain silloin, kun kiinteistöä halutaan käyttää velan vakuutena ja velan antaja vaatii saada kiinteistön panttikirjat itselleen. Irtaimistoa voidaan antaa velkojalle velan vakuudeksi Lue lisää ›

Ehdollisen saannon lainhuuto ›

Ehdollisen saannon lainhuuto myönnetään vasta, kun saannon ehdollisuus poistuu eli saanto toteutuu. Lainhuutoa on kuitenkin haettava 6 kk kuluessa saannosta. Lainhuutoa ei voida myöntää sellaiselle kiinteistön saannolle, joka on ehdollinen. Mikäli saantoasiakirjassa, esimerkiksi kiinteistön kauppakirjassa, on sovittu lykkäävästä tai purkavasta ehdosta, lainhuutohakemus jätetään lepäämään. Lainhuutoa on kuitenkin haettava kuuden kuukauden kuluessa saannosta, vaikka kauppahinta maksettaisiin Lue lisää ›

Lainhuudon saajan nautintasuoja ›

Lainhuudon saajan nautintasuoja koskee omistuksia, joille on lainhuuto. Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kun kiinteistön, sen määräalan tai määräosan omistaja vaihtuu, on uuden omistajan haettava lainhuutoa. Lainhuutoa on pääsääntöisesti haettava kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden muutoksen perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta. Yleisesti ottaen sitä, joka on lainhuudon saanut, pidetään kiinteistön omistajana. Tämä tarkoittaa Lue lisää ›

Erityisen oikeuden kirjaaminen ›

Erityisen oikeuden kirjaaminen tarkoittaa, että se merkitään rekisteriin. Kirjaamisella ei ole niinkään oikeutta luovaa vaikutusta, eikä se myöskään korjaa mahdollista pätemättömyyttä (toisin kuin lainhuuto). Kirjaamisen ensisijaisena tarkoituksena on turvata oikeuden pysyvyys vaihdantatilanteissa. Se vahvistaa erityisen oikeuden haltijan oikeudellista asemaa ja tässä mielessä rinnastuu lainhuudon kirjaamiseen. Erityisillä oikeuksilla ei kaikilla ole yhtä vahva suoja esimerkiksi kiinteistön Lue lisää ›

Yhteiskiinnitys: Yhteiskiinnityksen purkaminen ›

Onko yhteiskiinnitys helppo purkaa? Kiinnityksen purkaminen tarkoittaa yhteiskiinnityksen poistamista jonkin yhteiskiinnitetyn kiinteistön kohdalta. Muihin yhteiskiinnitettyihin kiinteistöihin kiinnitys jää edelleen voimaan. Yhteiskiinnityksen purkaminen tulee kysymykseen esimerkiksi silloin, kun kiinteistöstä luovutetaan määräala. Yhteiskiinnityksen purkamisen edellytykset ovat erilaiset sen mukaan kuuluvatko kiinteistöt samalle vai eri omistajalle. (lähde: www.maanmittauslaitos.fi) Jos yhteiskiinnitys on voimassa eri omistajille kuuluviin kiinteistöihin, saa jonkin kiinteistön omistaja Lue lisää ›

Panttioikeus ja sen merkitys ›

Panttioikeus suojaa velkojaa Panttioikeus takaa velkojalle oikeuden saada maksun saamiselleen siitä omaisuudesta, joka velan vakuudeksi on pantattu. Panttivelkoja saa etusijan tavallisiin velkojiin nähden. Jos henkilöllä A on esimerkiksi 50 000 euroa omaisuutta ja 100 000 euroa velkoja, saa se velkojista, jolla on panttioikeus A:n omaisuuteen, suorituksen velalleen ennen muita velkojia. Velkojat ja velat laitetaan ns. Lue lisää ›

Panttioikeuden syntyminen ›

Panttioikeus syntyy panttikirjan luovuttamisella Panttioikeus kiinteistöön syntyy velkojalle sillä hetkellä, kun kiinteistön omistaja luovuttaa panttikirjan velkojalle. Käytännössä tavanomaisessa pankkilainassa laina annetaan lopullisesti vasta sitten, kun panttikirjat on ensin annettu pankille. Kun panttikirjat on luovutettu ja laina annettu eli saaminen on syntynyt, on silloin syntynyt myös panttioikeus. Panttikirja on mahdollista luovuttaa velkojalle myös tulevan saamisen vakuudeksi. Näissä Lue lisää ›

Panttikirjan uusiminen ja kuolettaminen ›

Panttikirjan haltija voi saada kirjaamisviranomaiselta vahingoittuneen panttikirjan tilalle uuden samansisältöisen panttikirjan. Panttikirja voidaan pyynnöstä vaihtaa myös silloin, kun kiinnityksen kohteen tunnus on muuttunut. Onko panttikirjasi kadonnut tai tuhoutunut? Kuoletanko panttikirjan vai kiinnityksen? Panttikirjan voi myös kuolettaa. Panttikirjan kuolettamisesta on erotettava kiinnityksen kuolettaminen, joka tarkoittaa kiinnityksen poistamista. Panttikirjan kuolettamisesta on voimassa, mitä asiakirjain kuolettamisesta on säädetty. Lue lisää ›

Panttikirja ja kiinnitys ›

Panttikirja on todistus kiinnityksestä Kiinteistö halutaan kiinnittää, jotta sitä voidaan käyttää velan vakuutena. Kiinteistö siis halutaan antaa pantiksi jostakin velasta, jos pantin antaminen on lainan saamisen edellytys. Koska kiinteistöä ei voida fyysisesti antaa lainan antajalle pantiksi (vrt. irtain esine), on asia ratkaistu niin, että kiinteistö kiinnitetään, kiinnitys merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, minkä jälkeen kiinnityksestä Lue lisää ›