Asunto-osake

Asunnon ensimmäisen myyjän vastuu ›

Ensimmäisellä myyjällä tarkoitetaan perustajaosakasta, joka myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen, ja muuta elinkeinonharjoittajaa, joka myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai siihen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen.  Asunnon ensimmäisellä myyjällä on laaja vastuu, joka ulottuu sekä sopimusosapuoliin että asunnon myöhempiin ostajiin ja asuntoyhteisöön, kuten asunto-osakeyhtiöön. Asuntokauppalain perusteella nimittäin asuntoyhteisöllä on oikeus vedota Lue lisää ›

Asuntokaupan virheet uudessa ja käytetyssä asunnossa ›

Asuntokaupan virheet jaotellaan viivästymisiin, laatuvirheisiin, taloudellisiin virheisiin ja oikeudellisiin virheisiin. Virheiden seuraukset ovat samat lajista riippumatta. Uuden ja käytetyn asunnon virheistä säädellään asuntokauppalaissa. Asuntokaupan virheitä koskevat virhesäännökset ja erilaiset virhetyypit Uuden ja käytetyn asunnon yleiset virhesäännökset eroavat hieman toisistaan. Samat virhetyypit voivat kuitenkin esiintyä molempien asuntojen kaupoissa. Uuden asunnon yleinen virhesäännös löytyy asuntokauppalain 4 luvun Lue lisää ›

Hinnanalennus ja kaupan purku uuden asunnon virheen perusteella ›

Hinnanalennus ja kaupan purku asuntokaupoissa ovat ostajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asuntokauppalain 6 luvun 16 §:n mukaan ostajalla on oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden määrältään kohtuulliseen hinnanalennukseen. Ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan.  Ostajalla on siis oikeus hinnanalennukseen virheen ollessa Lue lisää ›

Reklamaatio käytetyn asunnon kaupassa ›

Virheilmoitus eli reklamaatio on aina edellytys hinnanalennuksen, vahingonkorvauksen tai kaupan purun saamiseksi. Asunnon ostajan onkin tästä syystä hyvin tärkeää muistaa tehdä virheilmoitus eli reklamaatio asunnossa havaitsemistaan virheistä. Reklamaatio on suositeltavaa tehdä viivyttelemättä, sillä jos ostaja ei ilmoita myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se Lue lisää ›

Vahingonkorvaus asuntokaupassa ›

Asuntokauppojen vahingonkorvauksesta säädetään asuntokauppalaissa. Vahingonkorvaus voi konkretisoitua esim. virheen seurauksena, sillä mikäli asuntokauppaa rasittaa virhe, ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus voi olla muiden vaatimusten kanssa rinnakkainen, mikä tarkoittaa sitä, että ostaja voi vaatia vahingonkorvauksen lisäksi samaan aikaan myös esim. hinnanalennusta tai kaupan purkua. Vahingonkorvauksen edellytyksenä on aina myyjän tuottamus eli huolimattomuus. Jos ostaja siis vaatii vahingonkorvausta Lue lisää ›

Virheen korjaaminen uuden asunnon kaupassa ›

Uuden asunnon kaupassa pääsääntönä pidetään sitä, että jos kaupankohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta, kuitenkin vain virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista niin ettei toimenpiteestä aiheudu kustannuksia ostajalle. Ostajan oikeus vaatia virheen korjaamista on tosin rajoitettu siten, että mikäli kustannukset olisivat virheen merkitykseen Lue lisää ›

Valmis uusi asunto ja käytetty asunto ›

Mitä eroa on uudella ja käytetyllä asunnolla vai onko niillä lain näkökulmasta eroa ollenkaan? Tässä artikkelissa määritellään mitä valmiilla uudella asunnolla ja käytetyllä asunnolla oikein tarkoitetaan. Valmis uusi asunto Valmis uusi asunto on sellaisen asuntoyhteisön osuus, jonka yhteisön kaikki huoneistot ovat hyväksytty käyttöönotettavaksi ennen kuin niitä on tarjottu kuluttajille ostettavaksi. Valmiin uuden asunnon kauppa tulee Lue lisää ›

Asunnon kauppahinnan maksaminen ›

Asunnon kauppahinnan maksaminen tapahtuu joko kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä tai kauppakirjassa sovittuna myöhempänä ajankohtana. Mitä kauppakirjaan tulee merkitä? Asunnon kauppahinta ja kauppahinnan maksamisen ehdot kirjataan asunnon kauppakirjaan. Asunnon kauppahinnan määrittelyssä erotellaan asunto-osakkeiden myyntihinta, osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiölainasta sekä velaton kauppahinta. Myyntihinta tarkoittaa asunnosta rahana maksettavaa kauppahintaa myyjälle. Velaton hinta (tai velaton myyntihinta) tarkoittaa sitä hintaa, johon on myyntihinnan lisäksi Lue lisää ›

Osakehuoneiston haltuunoton keinot ›

Osakehuoneiston haltuunotto/hallintaanotto artikkelissa käydään läpi pääpiirteittäin mitä osakehuoneiston haltuunotto käsittää ja lyhyesti sen miten haltuunottoon voidaan päätyä. Lisäksi artikkelissa kerrotaan kuinka haltuunottopäätöstä on mahdollista moittia. Tässä artikkelissa puolestaan käydään läpi sekä haltuunoton edeltäviä että jälkeisiä tapahtumia. Varoitus Ennen hallintaanottoa asunto-osakeyhtiön hallituksen on annettava osakkeenomistajalle varoitus. Mikäli osakkeenomistaja on vuokrannut asunnon, on varoitus annettava tiedoksi myös vuokralaiselle. Varoituksessa Lue lisää ›

Osakehuoneiston haltuunotto/hallintaanotto ›

Yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva osakehuoneisto on enintään kolmen vuoden ajaksi otettava yhtiön hallintaan, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä yhtiövastiketta tai niitä kuluja, joita yhtiölle on aiheutunut hallintaanottouhkaisen varoituksen antamisesta ja yhtiökokouksen koolle kutsumisesta yhtiölle. Laiminlyötyjen vastikkeiden määrä ei saa olla vähäinen. Yleensä edellytetään, että maksamatta on n. 3 kuukauden vastikkeet. Säännös ei koske erilaisia käyttömaksuja, kuten sauna- tai Lue lisää ›