Kiinteistökauppa

Kiinteistön omistaja ja johtorasitteet kiinteistöllä ›

Joskus kiinteistöä joudutaan käyttämään erilaisten putkien ja johtojen asentamista varten. Jotta tällaisia laitteita voidaan asentaa, vaatii se usein niiden viemistä toisen henkilön omistaman kiinteistön läpi. Siksi saattaisikin olla hankalaa, mikäli tällaisten johtojen asentamiseen tarvittaisiin aina rasitetun kiinteistön omistajan lupaa. Tästä johtuen laki sallii kyseisten laitteiden asentamisen ilman omistajan lupaa. Kiinteistön omistajan velvollisuus Yhdyskuntatekniset laitteet ovat Lue lisää ›

Ostajan selonottovelvollisuus kiinteistökaupassa ›

Maakaaren 2 luvun 22 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön ostaja ei saa vedota kiinteistöstä löytyvään seikkaan laatuvirheenä, jos tämä seikka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksen yhteydessä ennen kauppojen tekemistä. Ostajalla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Lue lisää ›

Asuntokaupan virheet uudessa ja käytetyssä asunnossa ›

Asuntokaupan virheet jaotellaan viivästymisiin, laatuvirheisiin, taloudellisiin virheisiin ja oikeudellisiin virheisiin. Virheiden seuraukset ovat samat lajista riippumatta. Uuden ja käytetyn asunnon virheistä säädellään asuntokauppalaissa. Asuntokaupan virheitä koskevat virhesäännökset ja erilaiset virhetyypit Uuden ja käytetyn asunnon yleiset virhesäännökset eroavat hieman toisistaan. Samat virhetyypit voivat kuitenkin esiintyä molempien asuntojen kaupoissa. Uuden asunnon yleinen virhesäännös löytyy asuntokauppalain 4 luvun Lue lisää ›

Piilevä virhe kiinteistökaupassa ›

Piilevällä virheellä tarkoitetaan sellaista virhettä kiinteistössä, josta myyjä ei ollut tietoinen kaupan teon hetkellä. Piilevä virhe eli yleisimmin tunnettu salainen virhe on kiinteistön myyjän vastuulla myös silloin kun myyjä ei virheestä tiennyt. Piilevä virhe Piilevä virhe edellyttää sitä, että virhe on vähäistä suurempi. Maakaari sääntelee kiinteistön kauppaa ja sen mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö Lue lisää ›

Virheen korjaaminen uuden asunnon kaupassa ›

Uuden asunnon kaupassa pääsääntönä pidetään sitä, että jos kaupankohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta, kuitenkin vain virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista niin ettei toimenpiteestä aiheudu kustannuksia ostajalle. Ostajan oikeus vaatia virheen korjaamista on tosin rajoitettu siten, että mikäli kustannukset olisivat virheen merkitykseen Lue lisää ›

Kohtuullinen reklamaatioaika käytetyn asunnon kaupassa ›

Asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hän olisi pitänyt se havaita. Arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, ratkaisevana on pidettävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä selville virheen merkityksestä. Lain esitöiden Lue lisää ›

Kaupan kohteen tarkastus ja kuntotarkastuksen merkitys käytetyn asunnon kaupassa ›

Suurimalle osalle ihmisistä elämän arvokkain ja tärkein kauppa on oman asunnon osto. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei kauppaan sitouduta hätiköiden. Myös laki asettaa tiettyjä vaatimuksia käytetyn asunnon tai kiinteistön ostajalle.  Asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa vedota virheeseen, jos hän on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon Lue lisää ›

Asunnon hallinnan luovutus käytetyn asunnon kaupassa ›

Myyjän on luovutettava asunnon hallinta ja asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat asunnon ostajalle sovittuna ajankohtana. Osapuolten on mahdollista vapaasti sopia luovutusajankohdasta. Asunnon hallinnan ja siihen liittyvien asiakirjojen luovutuksesta säädellään asuntokauppalaissa. Asunnon hallintaan oikeuttavien asiakirjojen luovutus Asiakirjat, jotka osoittavat asunnon omistus- tai hallintaoikeuden, on luovutettava ostajalle pääsääntöisesti samana ajankohtana kuin asunnon hallintakin. Tästä on kuitenkin Lue lisää ›

Myyjän vastuu asuntokaupassa — uuden asunnon virhe ›

Uudessa asunnossa ilmenevä virhe voi olla yhteydessä asunnon laatuun, viranomaisen määräyksiin tai asunnosta annettuihin tietoihin. Virhe saattaa olla myös taloudellinen tai oikeudellinen. Virheellisyyden arviointi on kytketty ajankohtaan, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle. Uuden asunnon virheistä ja myyjän vastuusta asuntokaupassa säädellään asuntokauppalain neljännessä luvussa. Asuntokaupan virheellisyyden arviointi ja oletus Virheellisyyttä arvioitaessa on ensin selvitettävä, mitä osapuolet ovat keskenään Lue lisää ›

Asunnon tarpeisto ›

Asunto-osakkeeseen kuuluvasta tarpeistosta säädellään asuntokauppalaissa. Lain mukaan asunnon tavanomaiseen tarpeistoon luetaan kuuluvaksi laitteet ja muut esineet, jotka ovat asunnossa sitä ostajalle esiteltäessä. Tällöin tarpeisto sisältyy kauppaan, jollei toisin sovita. Asunto-osakkeen kaupassa ikuisuuskysymys on, mitkä irtaimiston luonteiset esineet katsotaan sisältyvän kauppaan. Pääsääntönä on, että tarpeisto seuraa kaupassa, jos muuta ei ole sovittu. Toisin sanoen tavanomainen asunnon tarpeisto Lue lisää ›