Kiinteistökauppa

Ostotarjouksen merkitys ›

Asunto-osakkeiden kaupassa ostotarjouksen asema on erilainen kuin kiinteistön kaupassa. Asunto-osakkeiden kaupassa jopa suullinen ostotarjous sitoo tarjouksen tekijää, kun taas kiinteistön kaupassa ostotarjous on sitova vain, jos se on tehty laissa määritellyssä määrämuodossa. Asunto-osakkeiden kauppaa säätelevässä asuntokauppalaissa ei ole muotovaatimuksia ostotarjouksen muodosta.  Asunto-osakkeista tehty tarjous sitoo periaatteessa aina sen tekijää. Tarjous on kuitenkin mahdollista peruuttaa ennen kuin Lue lisää ›

Kaupan kohteen tarkastus ja kuntotarkastuksen merkitys käytetyn asunnon kaupassa ›

Suurimalle osalle ihmisistä elämän arvokkain ja tärkein kauppa on oman asunnon osto. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei kauppaan sitouduta hätiköiden. Myös laki asettaa tiettyjä vaatimuksia käytetyn asunnon tai kiinteistön ostajalle.  Asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa vedota virheeseen, jos hän on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon Lue lisää ›

Käytetyn asunnon kauppa ›

Asunnon ostaminen on keskimäärin yksityishenkilön suurin hänen koko elämänsä aikana tekemä sijoitus. Suomessa kotitalouksien varallisuudesta kaksi kolmasosaa muodostuu asuntojen omistamisesta (osakehuoneistot ja asuinkiinteistöt). Suomalaisten varallisuus on siis pääasiassa sidottu asumiseen. Ottaen huomioon asuntokaupassa liikkuva rahan määrä ja kaupan merkitys yksilön ja yhteiskunnan tasolla, sopimustyyppinä asunto-osakkeen tai asuinkiinteistön kauppa on yksi yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmistä sopimustyypeistä.   Asuntokauppaa koskevat riidat ovat monimutkaisia ja vaatimukset Lue lisää ›

Myyjän vastuu asuntokaupassa — uuden asunnon virhe ›

Uudessa asunnossa ilmenevä virhe voi olla yhteydessä asunnon laatuun, viranomaisen määräyksiin tai asunnosta annettuihin tietoihin. Virhe saattaa olla myös taloudellinen tai oikeudellinen. Virheellisyyden arviointi on kytketty ajankohtaan, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle. Uuden asunnon virheistä ja myyjän vastuusta asuntokaupassa säädellään Asuntokauppalain neljännessä luvussa. Asuntokaupan virheellisyyden arviointi ja oletus Virheellisyyttä arvioitaessa on ensin selvitettävä, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet. Lue lisää ›

Asunnon tarpeisto ›

Asunto-osakkeeseen kuuluvasta tarpeistosta säädellään Asuntokauppalaissa. Lain mukaan asunnon tavanomaiseen tarpeistoon luetaan kuuluvaksi laitteet ja muut esineet, jotka ovat asunnossa sitä ostajalle esiteltäessä. Tällöin tarpeisto sisältyy kauppaan, jollei toisin sovita. Asunto-osakkeen kaupassa ikuisuuskysymys on, mitkä irtaimiston luonteiset esineet katsotaan sisältyvän kauppaan. Pääsääntönä on, että tarpeisto seuraa kaupassa, jos muuta ei ole sovittu. Toisin sanoen tavanomainen asunnon tarpeisto Lue lisää ›

Virheen korjaaminen uuden asunnon kaupassa ›

Uuden asunnon kaupassa pääsääntönä pidetään, että jos kaupankohteessa on virhe, ostajalla on oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta, kuitenkin vain virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista niin ettei toimenpiteestä aiheudu kustannuksia ostajalle. Ostajan oikeus vaatia virheen korjaamista on kuitenkin rajoitettu siten, että jos kustannukset olisivat virheen merkitykseen verrattuna kohtuuttoman Lue lisää ›

Asunto-osakeyhtiö: Toiminnantarkastaja ›

Toiminnantarkastus tarkoittaa maallikon suorittamaa tilintarkastusta, vaikkakin se joiltain osin poikkeaa tilintarkastuksesta merkittävästi. Toiminnantarkastuksessa on kyse lähinnä asunto-osakeyhtiön talouden ja hallinnon tarkastamisesta osakkeenomistajien kannalta riittävällä tavalla. Toiminnantarkastaja varmistaa, että yhtiön hallinnon järjestäminen on kunnossa ja että kirjanpito ja tilinpäätös ovat asianmukaisia. Toiminnantarkastuskertomus on annettava kultakin tilikaudelta päivättynä ja allekirjoitettuna. Toiminnantarkastajan valinta Asunto-osakeyhtiön tulee valita itselleen toiminnantarkastaja, Lue lisää ›

Homevaurio talossa — voiko kaupan purkaa? ›

Homevaurio talossa voi oikeuttaa ostajan purkamaan kiinteistökaupan. Pieni korjattavissa oleva homevaurio ei kuitenkaan yleensä tähän oikeuta. Homevaurio talossa Homevaurio talossa oikeuttaa lähes aina ostajan saamaan myyjältä jonkinlaista kompensaatiota tehdystä kiinteistökaupasta. Ostaja voi vaatia homevaurion perusteella hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai kaupan purkua. Vahingonkorvausvaatimus voi olla perusteltu myös hinnanalennuksen ja kaupan purun vaatimusten lisävaatimuksena. Myyjän vastuun perusteet Myyjä on vastuussa ostajalle Lue lisää ›

Kiinteistön myyjän velvollisuudet ›

Kiinteistön myyjän velvollisuudet ostajaa kohtaan ovat olemassa koko kaupan ajan; kiinteistön esittelystä alkaen hallinnan luovutukseen saakka. Kiinteistön myyjän velvollisuudet Tiedonantovelvollisuus Myyjän tiedonantovelvollisuus on myyjän keskeinen velvollisuus. Myyjän on annettava ostajalla kaikki olennaiset tiedot kiinteistöstä, jotka voivat vaikuttaa kauppaan tai kaupan ehtoihin. Jos myyjä jättää antamatta tällaisia tietoja ostajalle, myyjä syyllistyy virheeseen. Samoin on silloin, jos myyjä Lue lisää ›

Vastuu kiinteistön virheestä ›

Vastuu kiinteistön virheestä on myyjällä. Jos ostaja on ollut tietoinen virheestä ennen kaupan tekoa, vastuu virheen korjaamisesta on ostajalla. Vastuu kiinteistön virheestä Vastuu kiinteistön virheestä on myyjällä aina, kun kiinteistö ei vastaa sovittua tai sitä, mitä ostajalla on ollut perustellusti oikeus kiinteistöstä olettaa. Kiinteistön virheet jaotellaan luonteidensa mukaisesti laatuvirheisiin, vallintavirheisiin ja oikeudellisiin virheisiin. Lisäksi virheet jaotellaan myyjän tiedonantovirheisiin ja Lue lisää ›