Ellei muuta ole sovittu, ostajalla on oikeus saada kiinteistö hallintaansa välittömästi kaupan tekemisen jälkeen. Tätä myyjän luovutusvelvollisuutta vastaan ostajan velvollisuutena on maksaa sovittu kauppahinta. Kiinteistön luovutusajankohta määrittelee myös ajankohdan, jolloin kiinteistön on oltava virheetön, jotta myyjä välttyy maakaaressa säännellyltä virhevastuulta. Myyjän hallussa olevat panttikirjat, vuokrasopimukset, saantokirjat sekä muihin näihin verrattavat asiakirjat on myyjän toimesta luovutettava ostajalle kaupantekohetkellä, vaikka kiinteistön hallinta jäisikin tilapäisesti kaupantekohetken jälkeen myyjälle.

Myyjällä on ennen kiinteistön luovutuksen tapahtumista velvollisuus pitää asianmukaisesti huolta kiinteistöstä. Tämä tarkoittaa kiinteistön kunnonpidolle välttämättömiä toimia sekä sellaisten vikojen korjaamista, jotka aiheuttavat kiinteistölle vahinkoa. Mikäli myyjä laiminlyö edellä mainittua velvollisuuttaan, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen tai jos kiinteistölle aiheutettu vahinko on olennainen, ostajalla on oikeus purkaa tehty kauppa. Tämän lisäksi ostaja on oikeutettu vahingonkorvaukseen.

Ostajan olennaisin velvollisuus kiinteistön kaupassa on kauppahinnan maksaminen. Kauppakirjaan on syytä ottaa yksityiskohtaiset määräykset kauppahinnan maksuaikataulusta ja maksutavasta, ellei kauppahintaa makseta heti kerralla. Maksupaikan osalta sovelletaan viemävelkaperiaatetta. Sen mukaan kauppahinta on maksettava myyjän luona.

Viivästystilanteissa myyjä voi vaatia sopimuksen täyttämistä. Viivästystilanteessa ostajan velvollisuudeksi tulee viivästyskoron maksaminen. Myyjällä voi olla oikeus vahingonkorvaukseen, jos ostajan viivästys ei johdu ylivoimaisesta esteestä. Edellytysten täyttyessä myyjällä voi olla myös oikeus kaupan purkuun. Ostajan viivästys oikeuttaa myyjää pidättäytymään omasta suorituksestaan eli kiinteistön hallinnan luovuttamisesta ostajalle

Lue lisää kiinteistön myyjän velvollisuuksista.

Lähde §: maakaari


Suomen Juristit Oy
20.9.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.