Mitä ulosotolla tarkoitetaan?

Ulosotolla tarkoitetaan menettelyä, jossa viranomaisen myötävaikutuksella ”pakotetaan” ulosmittauksen kohteena oleva henkilö täyttämään velvollisuutensa, jota hän ei maksukyvyttömyydestään johtuen tai muuten vapaaehtoisesti ole täyttänyt. Tavallisesti kysymys on rahasaatavan perinnästä.

Kun kysymys saatavan oikeellisuudesta ja velallisen maksuvelvollisuudesta on ensin ratkaistu tuomioistuimessa, eikä velallinen maksa velkaansa vapaaehtoisesti, se voidaan panna täytäntöön ulosotossa. Jotkut saatavat sitä vastoin ovat sellaisia, ettei niiden periminen edellytä oikeuden päätöstä. Tällaisia ovat mm. eräät julkisoikeudelliset maksut ja verot sekä tietyt vakuutusmaksut.

Suppeasta ulosotto tarkoittaa menettelyä, jossa perintätoimet rajoitetaan koskemaan tiettyä saatavaa, kuten esimerkiksi palkkatuloa. Ulosotto päättyy pääsääntöisesti 15 vuoden kuluttua sen alkamisesta. Tietyissä tilanteissa se saattaa kuitenkin kestää jopa 20 vuotta. Ulosoton alaisista henkilöistä pidetään ns. ulosottorekisteriä, josta ilmenee kaikki henkilöön kohdistuvat ulosotot kahden vuoden ajalta.

Nopeaa apua lakiasioihin.