Kiinteistön myyjän velvollisuudet ostajaa kohtaan ovat olemassa koko kaupan ajan; kiinteistön esittelystä alkaen hallinnan luovutukseen saakka.

Kiinteistön myyjän velvollisuudet

Tiedonantovelvollisuus

Myyjän tiedonantovelvollisuus on myyjän keskeinen velvollisuus. Myyjän on annettava ostajalla kaikki olennaiset tiedot kiinteistöstä, jotka voivat vaikuttaa kauppaan tai kaupan ehtoihin. Jos myyjä jättää antamatta tällaisia tietoja ostajalle, myyjä syyllistyy virheeseen. Samoin on silloin, jos myyjä antaa ostajalle virheellisiä tietoja taikka jos myyjä jättää oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen.

Asiakirjojen luovutus

Myyjän on luovutettava ostajalle hallussaan olevat kiinteistöön kohdistuvat panttikirjat, vuokrasopimukset, saantokirjat sekä muihin näihin verrattavat asiakirjat. Ne on luovutettava ostajalle omistusoikeuden siirtyessä ostajalle kaupantekohetkellä, vaikka kiinteistön hallinta jäisikin tilapäisesti vielä myyjälle. Samoin kaikki muutkin tarpeistoesineet kuten avaimet on luovutettava ostajalle.

Huolenpitovelvollisuus

Myyjällä on ennen kiinteistön luovutuksen tapahtumista velvollisuus pitää asianmukaisesti huolta kiinteistöstä. Kiinteistöstä voidaan tehdä kauppakirja, missä sovitaan omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtymisestä ostajalle. Jos nämä ajankohdat tai toinenkaan niistä siirtyvät myöhempään ajankohtaan siten, että myyjä hallitsee kiinteistöä vielä sen jälkeen, kun kaupat on tehty, pitää myyjän pitää kiinteistöstä huolta siihen saakka, kunnes myyjä poistuu kiinteistöltä. Kiinteistö pitää siis luovuttaa ostajalle siinä kunnossa, kuin se kaupanteon hetkellä on ollut.

Huolenpitovelvollisuus tarkoittaa käytännössä kiinteistön kunnonpidolle välttämättömien toimien tekemistä sekä sellaisten vikojen korjaamista, jotka aiheuttavat kiinteistölle vahinkoa. Mikäli myyjä laiminlyö huolenpitovelvollisuuttaan, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen. Jos kiinteistölle aiheutettu vahinko on olennainen, ostajalla on oikeus purkaa tehty kauppa. Lisäksi ostaja voi olla oikeutettu vahingonkorvaukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.