Kiinteistönvälityksessä annettava tieto on kiinteistöä koskevaa tietoa, jonka tarkoituksena on saattaa ostajaehdokas mahdollisimman kattavasti tietoiseksi kaupan kohteesta.

Välitysliikkeellä tarkoitetaan sitä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen saattaa sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa tarkoitettua omaisuutta (välityskohde) koskevan kaupan, vaihdon tai vuokrasopimuksen taikka muun käyttöoikeuden luovutussopimuksen aikaansaamiseksi.

Kiinteistön omistaja ja kiinteistövälittäjä eli välitysliike tekevät normaalisti kirjallisen tai sähköisen toimeksiantosopimuksen. Sopimusehtoja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Välityskohteen hinnan ja muiden kohdetta koskevien sopimusehtojen muutoksista voidaan kuitenkin sopia muutoinkin kuin kirjallisessa toimenksiantosopimuksessa. Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut

Kiinteistönvälityksessa annettava tieto

Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle (ostajaehdokas) kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen.

Ennen kaupan tai maanvuokrasopimuksesta päättämistä välitysliikkeen (kiinteistönvälittäjän) on esitettävä kiinteistöstä:

1. lainhuutotodistus (kiinteistöt on lainhuudatettava ja lainhuuto tuo omistajaolettaman)

2. kiinteistörekisterin ote (Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan)

3. rasitustodistus (Rasitustodistuksesta ilmenevät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, hakemuksen perusteella kirjatut erityiset oikeudet sekä muistutustiedot.

4. jos kaupan kohteena on vuokraoikeus rakennuksineen, jäljennös vuokrasopimuksesta, todistus vuokraoikeuden kirjaamisesta ja sitä koskeva rasitustodistus

5. mahdolliset muut asiakirjat, jotka osoittavat myyjän omistus- tai hallintaoikeuden sekä kiinteistöön kohdistuvat rasitukset ja rasitteet sekä kiinteistön käyttöä koskevat rajoitukset

6. asiakirja, joka osoittaa välitysliikkeellä olevan oikeuden vastaanottaa toimeksiantajalle tarkoitettuja rahasuorituksia; oikeutta vastaanottaa käsiraha ei kuitenkaan tarvitse osoittaa.


Lue lisää kiinteistönvälittäjän vastuusta.

Lähde §: laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä


Suomen Juristit Oy
7.12.2016
(Päivitetty 10.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.