Välittäjän on toimittava ammattitaitoisesti, huolellisesti sekä hyvää välitystapaa noudattaen. Välittäjän tulee ottaa huomioon sekä toimeksiantajan että tämän vastapuolen edut. Suorituksen tulee vastata markkinoinnissa annettuja tietoja. Välitystehtävää on ryhdyttävä suorittamaan viivytyksettä toimeksiantosopimuksen tekemisen jälkeen, ellei toimeksiantajan etu muuta vaadi.

Miten laaja on kiinteistönvälittäjän vastuu?

Välittäjän vastuu perustuu tuottamukseen. Vastuun laajuus ei siis ole samaa luokkaa kuin esimerkiksi kiinteistön myyjän, joka saattaa tuottamuksestaan riippumatta joutua vastaamaan kiinteistökaupan virheestä. Välittäjä voi joutua korvausvastuuseen, jos hän ei ole menetellyt välitystehtävässä edellytetyllä tavalla huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Korvausvastuuta ei synny, jos virhettä toimintatavassa ei voida osoittaa.

Virhe kiinteistönvälittäjän toiminnassa voi olla käytännössä tiedonanto- tai selonottovelvollisuuden laiminlyönti. Välittäjän on annettava toimeksiantajalle ja tämän vastapuolelle kaikki tarvittavat tiedot. Toimeksiantajan vastapuolelle on erityisesti annettava tiedot, joiden voidaan katsoa vaikuttavan tämän päätöksentekoon. Jos välittäjä epäilee hänelle annettujen tietojen oikeellisuutta, on hänen selonottovelvollisuutensa nojalla varmistuttava tietojen paikkansa pitävyydestä. Muutoin suorituksessa voi olla virhe, joka johtaa korvausvastuuseen. Jos tietoja ei kohtuudella voida tarkistaa, on välittäjän ilmoitettava vastapuolelle, ettei tietojen oikeellisuutta ole voitu tarkistaa.

Välittäjä ei vastaa sellaisesta kiinteistön virheestä, joka on todettavissa vain rakenteita purkamalla tai teknisiä apuvälineitä käyttämällä. Tällaisesta salaisesta virheestä vastaa myyjä, vaikkei hän olisi siitä edes tietoinen. Välittäjän virheen johdosta toimeksiantajalla on oikeus hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen. Toimeksiantajan vastapuoli voi vaatia korvausta vahingosta, jonka välittäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Toimeksiantajalla on virheen johdosta myös oikeus purkaa toimeksiantosopimus ennen kuin hän on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Sopimusta ei saa purkaa, jos virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen.

Välittäjän vastuu ei siis ole aina laajuudeltaan ja perusteiltaan sama kuin myyjän tai ostajan vastuu. Kiinteistönvälittäjän vastuu perustuu siten välittäjän toimintaan, sopimukseen tai huolimattomuuteen.

Kiinteistönvälittäjän vastuun ero myyjän vastuuseen 

Toisin kuin kiinteistönvälittäjälle, myyjälle saattaa syntyä vastuu ostajaa kohtaan sellaisestakin virheellisestä tiedosta, joka on peräisin kiinteistönvälittäjältä eikä myyjältä. Tällöin välittäjä on kuitenkin vastaa myyjälle aiheuttamastaan vahingosta.

Myyjän vastuu nojautuu kaupan kohteen sopimuksenmukaisuuteen. Ostaja voi vaatia myyjältä virheen perusteella joko kauppahinnan alennusta tai kaupan purkua kohteen virheen tähden, mutta välittäjä voi joutua korvausvastuuseen, vaikkei esimerkiksi kauppahintaa alennettaisikaan. Toisaalta päinvastaisessa tapauksessa myyjälle voi jäädä vastuu kauppahinnan alennuksesta, vaikkei välittäjä olisikaan vahingosta vastuussa. Mikäli myyjä on yksin vastuussa kohteen virheestä, saattaa syntyä tilanne, jossa myyjä saa etua välittäjän kustannuksella. Jos myyjää ei velvoiteta alentamaan kauppahintaa virhettä vastaavaksi, myyjä saa edun välittäjän kustannuksella siinä tapauksessa, että välittäjä korvaa vahingon ostajalle. Kyseeseen tulee perusteettoman edun palauttaminen, jossa välittäjälle syntyy regressi- eli takautumisoikeus.  


Lähde §: Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lue lisää välityspalkkiosta.

Suomen Juristit Oy
09.02.2015
(Päivitetty 21.07.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.