Lähtökohtaisesti välitysliikkeellä on oikeus välityspalkkioon ainoastaan silloin, kun kauppa tai vuokrasopimus taikka muu käyttöoikeussopimus syntyy. Toimeksiantosopimuksessa voidaan toisin sopia.

Välityspalkkion suuruus?

Välityspalkkio peritään aina toimeksiantajalta. Jos välityskohdetta koskevan sopimuksen osapuolet molemmat ovat välitysliikkeen toimeksiantajina, välitysliike saa periä vain yhden välityspalkkion tai sitä vastaavan määrän. Välityspalkkion on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä, välitystehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat.

Välitysliikkeen omaan lukuun tehdyistä kaupoista ei oikeutta välityspalkkioon ole. Mitään välitystähän ei näissä tapauksissa ole oikeastaan edes tapahtunut. Kielletty ehto toimeksiantosopimuksessa on sellainen, jonka mukaan välityspalkkio on sovitun myyntihinnan ylittävä osa kauppahinnasta.

Välitysliikkeellä ei yleensä ole oikeutta välityspalkkioon enää toimeksiantosopimuksen voimassaolon jälkeen syntyneestä kaupasta. Oikeus välityspalkkioon kuitenkin on, jos tästä on toimeksiantajan kanssa sovittu ja jos voidaan olettaa että sopimuksen syntymiseen ovat olennaisesti vaikuttaneet välitysliikkeen toimenpiteet toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikana. Oikeutta välityspalkkioon ei ole enää kuuden kuukauden kuluttua välityssopimuksen voimassaolon päättymisestä syntyneestä kaupasta.

Lähde §: Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lue lisää välityssopimuksesta.

Suomen Juristit Oy
09.02.2015

Nopeaa apua lakiasioihin.