Kiinteistön kauppa on merkittävä taloudellinen sijoitus. Tämän vuoksi kyseisen sopimustyypin kauppakirja tuleekin laatia erityisen huolellisesti omistusoikeuden siirtymisen varmistamiseksi. Kiinteistökaupan kauppakirjalle on laissa asetettu tietyt vaatimukset.

Ensimmäisenä kiinteistönkaupan vähimmäisedellytyksenä voidaan pitää kirjallista tai sähköistä muotoa. Suullinen kiinteistönkauppa on kaikkiin henkilöihin nähden tehoton, eikä näin ollen kiinteistön luovutuksen vaikutuksettomuuden suhteen tarvitse ryhtyä mihinkään erityisiin toimenpiteisiin. Suulliselle kiinteän omaisuuden luovutukselle ei myönnetä oikeussuojaa. Maakaaressa luetellaan muilta osin kauppakirjan vähimmäissisältö pätevään sopimukseen.

Toinen välttämätön edellytys on todellinen luovutustarkoitus. Tällä tarkoitetaan objektiivisilla perusteilla todettavaa oikeustoimen tosiasiallista tarkoitusta. Myyjällä ja ostajalla tulee siten olla tarkoitus lopullisesti luovuttaa omistusoikeus myyjältä ostajalle.

Luovutuksen kohteen määrittely on kiinteistönkaupan kolmas välttämätön edellytys. Rekisterikiinteistön kohdalla kiinteistötunnus on riittävä kohteen yksilöinti. Tiloista on käytetty usein perinteistä rekisterinumeroa. Kiinteistörekisterin tietojen avulla voidaan osoittaa kiinteistön sijainti, alue, rajat ja muu rekisteristä ilmenevä ulottuvuus. Määräosan luovutuksessa on käytävä lisäksi ilmi osuuden suuruus. Määräalan osalta emäkiinteistö on yksilöitävä samoin kuin kiinteistön luovutuksessa

Neljänneksi kaupan osapuolet (ostaja ja myyjä) on voitava selvittää yksiselitteisesti kauppakirjan perusteella. Ostajan osalta kauppakirjasta on käytävä vähintään ilmi, kenen nimissä kauppa tehdään ja mahdollinen valtuutus

Viides välttämätön kaupan edellytys on kauppahinta tai muu vastike. Kiinteän omaisuuden osalta on perinteisesti katsottu, että tuomioistuin ei voi määrätä kauppahintaa. Riittävää kuitenkin on, että kauppahinta voidaan yksiselitteisesti laskea kauppahintaan merkittyjen perusteiden mukaisesti.

Lue lisää kiinteistönkaupan määrämuodosta.

Lähde §: maakaari


Suomen Juristit Oy
4.10.2016
(Päivitetty 6.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.