Maakaareen mukaan, jos kiinteistön vakuusarvo heikkenee, voi velkoja hakea maksua kiinteistöstä, vaikkei saaminen ole vielä erääntynyt maksettavaksi. Edellytyksenä tällaiselle oikeudelle on kiinteistön fyysinen vahingoittuminen tai kiinteistön muu olennainen arvon alentuminen. Laissa lueteltuja tyypillisiä esimerkkejä ovat tulipalo, luonnontapahtumat tai kiinteistön omistajan muut vahingolliset toimenpiteet. Vakuuskohteen arvon heikkenemisen tulee olla merkityksellinen erääntymätöntä saamistaan vaativan velkojan osalta.

Vakuusarvo

Vakuusarvolla tarkoitetaan lainan vakuudeksi kelpaava osuutta omaisuuden markkina-arvosta, toisin sanoen ostohinnasta. Esimerkiksi kiinteistökaupassa kiinteistö voi kelvata 70-80 % lainavakuudeksi sen markkinahinnasta. Vakuusarvo lasketaan aina tapauskohtaisesti mutta yleisimpiä vakuuksia ovat asuntovakuudet eli asunto-osakekirjat ja kiinnitykset kiinteistöön tai vuokraoikeuteen.

Ennenaikainen perimisoikeus

Ennenaikaisen perimisoikeuden edellytyksenä on aina kiinteistön vahingoittuminen. Velkoja ei voi siten periä saamistaan ennenaikaisesti esimerkiksi silloin, kun vakuusarvon heikkenemisen syynä on kiinteistöjen yleisen markkinahinnan aleneminen.  Velkojan tulee kuuden kuukauden kuluessa kiinteistön arvon laskusta tiedon saatuaan vaatia kanteella saamistaan maksettavaksi. Muuten hänellä ei ole oikeutta maksun saamiseen ennen eräpäivää.  

Lähde §: maakaari

Lue lisää rahavelan korosta.

Suomen Juristit Oy
19.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.