Asunto- ja kiinteistöoikeus

Asunnon tai kiinteistön osto tulee luultavasti jokaiselle meistä jossain elämänvaiheessa eteen. Silloin on hyvä tietää sekä oman että vastapuolen oikeudet ostoprosessin aikana, jotta ehkäiset mahdollisten kauppojen jälkeen tulevat yllätykset. Laki24 tukee sinua asunto- ja kiinteistöoikeuden kiemuroissa, jokaisessa vaiheessa, tarjoamalla kattavan tietopankin asunto- ja kiinteistö-oikeuteen liittyen.

Kiinteistönvälittäjän korvausvastuun edellytykset ja syntyminen ›

Normaali kiinteistönvälittäjän vastuu syntyy tahallisuuden tai vaihtoehtoisesti huolimattomuuden eli tuottamuksen vallitessa. Kiinteistönvälittäjän korvausvastuu tulee puolestaan kyseeseen vain, mikäli välittäjä ei ole menetellyt noudattaen kaikkea tehtävässä edellytettyä huolellisuutta. Kiinteistönvälittäjän vastuuta arvioitaessa tahallisuus ja tuottamuksellisuus tulee arvioitavaksi aina jälkikäteen, jolloin pohditaan vastausta kysymykseen ”miten olisi tullut menetellä vahingon välttämiseksi?”. Tuottamusta arvioidaan hyvän kiinteistönvälitystavan nyrkkisääntönä. Lähtökohtaisesti välittäjän vastuu Lue lisää ›

Hinnanalennus ja kaupan purku käytetyn asunnon virheen perusteella ›

Asuntokaupassa hinnanalennus ja kaupanpurku ovat ostajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asuntokauppalain mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen virheen ollessa olennainen tai kaupanpurkuun, mikäli hinnanalennusta ei nähdä riittävänä ratkaisuna. Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa virheen ensisijainen seuraamus. Ostajalla on siten asunnon virheen vuoksi oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Kyseinen hinnanalennus määritetään aina tapauskohtaisesti, jolloin huomioon Lue lisää ›

Asunnon kauppahinnan maksaminen ›

Asunnon kauppahinnan maksaminen tapahtuu joko kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä tai kauppakirjassa sovittuna myöhempänä ajankohtana. Mitä kauppakirjaan tulee merkitä? Asunnon kauppahinta ja kauppahinnan maksamisen ehdot kirjataan asunnon kauppakirjaan. Asunnon kauppahinnan määrittelyssä erotellaan asunto-osakkeiden myyntihinta, osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiölainasta sekä velaton kauppahinta. Myyntihinta tarkoittaa asunnosta rahana maksettavaa kauppahintaa myyjälle. Velaton hinta (tai velaton myyntihinta) tarkoittaa sitä hintaa, johon on myyntihinnan lisäksi Lue lisää ›

Virheen korjaaminen uuden asunnon kaupassa ›

Uuden asunnon kaupassa pääsääntönä pidetään sitä, että jos kaupankohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta, kuitenkin vain virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on siten oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista niin ettei toimenpiteestä aiheudu kustannuksia ostajalle. Ostajan oikeus vaatia virheen korjaamista on tosin rajoitettu siten, että mikäli kustannukset olisivat virheen merkitykseen Lue lisää ›

Vahingonkorvaus asuntokaupassa ›

Asuntokauppojen vahingonkorvauksesta säädetään asuntokauppalaissa. Vahingonkorvaus voi konkretisoitua esim. virheen seurauksena, sillä mikäli asuntokauppaa rasittaa virhe, ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus voi olla muiden vaatimusten kanssa rinnakkainen, mikä tarkoittaa sitä, että ostaja voi vaatia vahingonkorvauksen lisäksi samaan aikaan myös esim. hinnanalennusta tai kaupan purkua. Vahingonkorvauksen edellytyksenä on aina myyjän tuottamus eli huolimattomuus. Jos ostaja siis vaatii vahingonkorvausta Lue lisää ›

Reklamaatio käytetyn asunnon kaupassa ›

Virheilmoitus eli reklamaatio on aina edellytys hinnanalennuksen, vahingonkorvauksen tai kaupan purun saamiseksi. Asunnon ostajan onkin tästä syystä hyvin tärkeää muistaa tehdä virheilmoitus eli reklamaatio asunnossa havaitsemistaan virheistä. Reklamaatio on suositeltavaa tehdä viivyttelemättä, sillä jos ostaja ei ilmoita myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se Lue lisää ›

Piilevä virhe kiinteistökaupassa ›

Piilevällä virheellä tarkoitetaan sellaista virhettä kiinteistössä, josta myyjä ei ollut tietoinen kaupan teon hetkellä. Piilevä virhe eli yleisimmin tunnettu salainen virhe on kiinteistön myyjän vastuulla myös silloin kun myyjä ei virheestä tiennyt. Piilevä virhe Piilevä virhe edellyttää sitä, että virhe on vähäistä suurempi. Maakaari sääntelee kiinteistön kauppaa ja sen mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö Lue lisää ›

Asuntokaupan virheet uudessa ja käytetyssä asunnossa ›

Asuntokaupan virheet jaotellaan viivästymisiin, laatuvirheisiin, taloudellisiin virheisiin ja oikeudellisiin virheisiin. Virheiden seuraukset ovat samat lajista riippumatta. Uuden ja käytetyn asunnon virheistä säädellään asuntokauppalaissa. Asuntokaupan virheitä koskevat virhesäännökset ja erilaiset virhetyypit Uuden ja käytetyn asunnon yleiset virhesäännökset eroavat hieman toisistaan. Samat virhetyypit voivat kuitenkin esiintyä molempien asuntojen kaupoissa. Uuden asunnon yleinen virhesäännös löytyy asuntokauppalain 4 luvun Lue lisää ›

Kiinteistönvälitys: Kiinteistöt ja vuokrahuoneistot välityksen kohteena ›

Välitysliikkeen kanssa tehtäviä kiinteistöä koskevia toimeksiantoja säätelee oma lakinsa. Välitystoimeksianto voi koskea kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston myyntiä, ostoa, vaihtoa taikka vuokraoikeuden hankkimista. Jos välitettävä kohde kuuluu toimeksiantajan elinkeinotoiminnan piiriin, ei laki sovellu. Jos toimeksiantajan vastapuoli hankkii kohteen omistus- tai vuokraoikeuden elinkeinotoimintaa varten, laki ei sovellu osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määräytymiseen. Satunnaiseen ja mainostamattomaan kiinteistönvälitykseen sekä Lue lisää ›

Asunnon ensimmäisen myyjän vastuu ›

Ensimmäisellä myyjällä tarkoitetaan perustajaosakasta, joka myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen, ja muuta elinkeinonharjoittajaa, joka myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai siihen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen.  Asunnon ensimmäisellä myyjällä on laaja vastuu, joka ulottuu sekä sopimusosapuoliin että asunnon myöhempiin ostajiin ja asuntoyhteisöön, kuten asunto-osakeyhtiöön. Asuntokauppalain perusteella nimittäin asuntoyhteisöllä on oikeus vedota Lue lisää ›

Uuden asunnon virhe

Jos kaupan kohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista.

Laki24 tarjoaa kattavan tietopankin niin ensiasunnon ostajalle kuin asiantuntijallekin. Haluamme tuoda asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät tiedot kaikkien saataville nopeasti ja kätevästi. Voit myös soittaa lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua asunto- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymykseesi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Yhtiövastike

Yhtiövastike on osakkeenomistajan maksuvelvollisuus asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisesta pääomavastikeesta, joka voi muodostua rahoitusvastikkeesta.

2

Lainhuuto

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön uuden omistajan tekemää kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Lainhuuto on haettava kuuden kuukauden kuluessa kaupoista.

3

Kiinnitys

Jos kiinteistöä käytetään esim. velan vakuutena, voidaan se joutua kiinnittämään. Tällöin kiinteistön kiinnitys merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jonka jälkeen siitä annetaan uusille omistajille todistukseksi panttikirja.

4

Asunnon tarpeisto

Asunnon tavanomaiseen tarpeistoon sisältyvät laitteet ja esineet, jotka löytyvät asunnosta sitä ostajalle esiteltäessä. Jollei toisin sovita, tarpeisto sisältyy kauppaan. Irtaimistoa ei lueta osaksi tarpeistoa.