Vuokra-asiat

Yritykset vuokraavat usein käyttöönsä liikehuoneistoja. Liikehuoneiston vuokrauksesta on kyse, kun rakennus, sen osa tai esimerkiksi huoneisto vuokrataan toiselle muuta tarkoitusta kuin asumista varten. Vuokranantajan on mahdollista tarkistaa vuokralaisen luottotiedot vuokrasopimusta varten. Tämä kannattaa aina tehdä vaikka vuokralaiseksi olisi tulossa yksityisen henkilön sijasta yritys. Asuinhuoneiston ja liikehuoneiston välisen vuokrasuhteen eron määrittää sopimus huoneiston pääasiallisesta käytöstä, jolloin käyttötarkoitus ratkaisee sovellettavan lain.

Liikehuoneiston vuokra: Irtisanominen ›

Jos toistaiseksi voimassa oleva sopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättymisestä voidaan sopia toisin kuin irtosanomalla. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia siten, että vuokrasopimus on vuokranantajan puolelta määräaikainen ja vuokralaisen puolelta toistaiseksi voimassa oleva. Voidaan myös sopia siten, että vuokranantaja voi vain tietyin ennalta sovituin perustein irtisanoa vuokrasopimus. Määräaikainen sopimus sitoo molempia osapuolia Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Vuokran periminen ennakkoon ›

Vuokran periminen ennakkoon: Ennakkovuokrasta sovitaan huoneiston vuokrasopimuksessa, perimiselle ei edellytä erityisiä syitä. Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan sopia vuokran perimisestä ennakolta yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta. Ennakkovuokra pitää lähtökohtaisesti erottaa vakuudesta mutta tämän periminen voidaan pitää vakuusluontaisena. Ennakkovuokralla tarkoitetaan sitä, että vuokraa suoritetaan tietyiltä vuokranmaksukausilta etupainoisesti, jonka jälkeen tilanne tasataan ja siirrytään maksamaan vuokraa vuokranmaksukausittain. Mikäli vuokralainen on Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Huoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi ›

Liikehuoneiston vuokralainen saa liikehuoneiston vuokrauksen lain nojalla ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa enintään puolet huoneistosta alivuokrauksena tai muutoin toisen käytettäväksi, tarkoittaen että enintään puolet liikehuoneiston pinta-alasta voidaan luovuttaa. Tämä edellyttää, ettei vuokranantajalle aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä toiminnasta. Mikäli vuokralainen luovuttaa osan huoneistosta vastiketta vastaan, kyseessä on alivuokraus. Vaikka lain nojalla vuokralainen ei tarvitse vuokranantajan lupaa Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Liikehuoneiston vahingoittuminen ›

Vuokralaisen vastuu liikehuoneiston vahingoittumisesta; Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 23 §:n 1 momentin mukaan vuokralaisella on velvollisuus hoitaa hallinnassa olevaa huoneisto huolellisuudella. Vuokralainen ei ole vastuussa huoneiston tavanomaisesta kulumisesta joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Vuokranantaja on vastuussa huoneiston hoitamisesta ja kunnossapidosta, mutta näistä velvollisuuksista voidaan erikseen sopia toisin vuokrasopimuksessa. Kun vuokranantaja on vastuussa liikehuoneiston hoidosta Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra; Vuokranantajan oikeus päästä liikehuoneistoon ›

Vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon tämän kunnon ja hoidon valvomiseksi. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 20 §:n säännökset eivät ole pakottavia. Näin ollen osapuolet, vuokranantaja sekä vuokralainen, voivat jo vuokrasopimuksen laatiessa ja allekirjoittaessa sopia siitä, miten vuokranantaja valvoo huoneiston kuntoa ja hoitoa. Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokranantajalla ei ole oikeutta päästä liikehuoneistoon. Tällaisia sopimusehtoja laaditaan yleisesti, kun Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra; Huoneiston hallintaan saaminen ja sen viivästyminen ›

Vuokranantajan tärkein vuokrasopimukseen perustuva velvollisuus on antaa sopimuksessa mainittu huoneisto vuokralaisen käyttöön vuokrasuhteen ajaksi. Tämä velvollisuus alkaa sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada asunto hallintaansa. Tämä päivä on määritetty vuokrasopimuksessa. Jollei huoneisto ole valmis ja/tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästys aiheuttaa oleellista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra; Kunto ja sen puutteellisuus ›

Vuokralaisella on oikeus saada liikehuoneisto hallintaansa sovitussa kunnossa. Vuokralaiselle saattaa syntyä oikeus purkaa sopimus, mikäli liikehuoneisto ei ole luovutettu vuokrasopimuksen alkaessa sovitussa kunnossa. Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli liikehuoneisto on käytön aikana tullut puutteelliseen kuntoon. Vuokralainen voi vedota siihen, että vuokranantaja on vastuussa liikehuoneiston kunnosta. Mikäli vuokranantaja sekä vuokralainen sopimuksessaan ovat sopineet siitä, Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokraukseen sovellettavasta lainsäädännöstä ›

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta Liikehuoneiston vuokrausta koskeva laki ja asuinhuoneiston vuokrausta koskeva laki ovat pitkälti samansisältöisiä ja pääperiaatteiltaan hyvin samankaltaisia. Liikehuoneiston vuokrauksessa on omia erityispiirteitään, mitä asuinhuoneiston kohdalla ei ole. Liikehuoneiston vuokrauksessa esimerkiksi vuokraoikeuden siirto on mahdollista liikkeen luovutuksen yhteydessä lähtökohtaisesti ilman vuokranantajan lupaa. Tätä oikeutta ei ole, jos siitä on vuokrasopimuksessa nimenomaisesti sovittu toisin tai Lue lisää ›

Liikehuoneisto: Liikehuoneiston vuokra ›

Liikehuoneiston vuokraaminen? Kun rakennus, sen osa tai esimerkiksi huoneisto vuokrataan toiselle muuta tarkoitusta kuin asumista varten, niin kyse on liikehuoneiston vuokrauksesta. Tällöin sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Lain säännöksistä voidaan tietyissä määrin poiketa sopimuksin eli se ei ole sinänsä pakottavaa oikeutta. Joskus tulee ajankohtaiseksi miettiä, onko kyseessä esimerkiksi asuinhuoneiston vaiko liikehuoneiston vuokraus. Lain mukaan sopimus huoneiston Lue lisää ›

Liikehuoneiston luovutus toisen käyttöön

Mikäli yritys vuokraa liikehuoneiston, voidaan enintään puolet tilasta luovuttaa ulkopuolisen käyttöön ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantaja voi kuitenkin estää liikehuoneiston luovutuksen toisen käyttöön, mikäli hän pystyy osoittamaan siitä aiheutuvan haittaa tai häiriötä. Osapuolet voivat myös sopimuksella sopia, ettei liikehuoneiston vuokraajalla ole oikeutta luovuttaa tilaa kolmannelle, jolloin lupa esimerkiksi alivuokraukseen tulee kysyä vuokranantajalta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Vuokravakuus

Vuokranantajan kanssa voidaan sopia kohtuullisen vuokravakuuden asettamisesta esimerkiksi sellaisen vahingon varalta, ettei sopijapuoli ole täyttänyt velvoitteitaan.

2

Vakuuden palautus

Vuokranantajan on palautettava vakuus vuokrasuhteen päätyttyä, ellei hänellä ole perustetta vaatia vakuuden käyttämistä vahingon korvaamiseksi, jonka varalta vakuus on alunperin asetettu.

3

Vakuuden pidättäminen

Vuokranantajalla on oikeus pidättää vakuudesta osa mikäli vuokralainen ei esim. maksa vuokraansa täysmääräisesti tai hoitaa huoneistoa niin huonosti, että vuokranantajan on tehtävä korjauksia.

4

Häätäminen

Vuokralaisen rikkomuksen laatu määrittää onko vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Jos vuokralainen ei lähde asunnosta vapaaehtoisesti, on vuokranantajalla oikeus hakea häätöä.