Ostajan oikeudet ja velvollisuudet

Tavaran virheen oikaisu myyjän ja ostajan aloitteesta ›

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä tavaran kaupassa myyjänä toimiva elinkeinonharjoittaja on velvollinen oikaisemaan tavarassa olevan virheen. Myyjä voi oikaista virheen joko korjaamalla sen omalla kustannuksellaan tai  uusimalla toimituksen, eli toimittamalla ostajalle uuden virheettömän tavaran virheellisen tilalle.   Ostajan aloitteesta  Sekä myyjä että ostaja voivat vaatia tavaran virheen oikaisua. Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen omaan lukuunsa siten, ettei siitä aiheudu kuluja ostajalle. Virheen Lue lisää ›

Virheen korjaamisen tai uuden suorituksen vaatiminen ›

Mikäli myyjä myy ostajalle virheellisen tavaran, jolloin tavara ei vastaa siitä mitä sopijaosapuolet ovat sopineet, saa ostaja vaatia, että myyjä korjaa tavarassa olevan virheen. Mikäli virheen korjaaminen ei syystä tai toisesta ole mahdollista, on ostajalla tällöin käytössä muut virheen seuraamukset. Ostajan tulee vaatia virheen korjaamista tai uutta suoritusta kohtuullisen ajan kuluessa eli esimerkiksi reklamaation yhteydessä. Sopijaosapuolet voivat myös sopia takuuehdoista, Lue lisää ›

Mitä ostajan täytyy olettaa tienneen? ›

Ostajaan on tiettyjä velvollisuuksia liittyen tavaraan ja sen ominaisuuksiin kohdistuvaan tietoihin. Ostaja ei nimittäin saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Se, että ostajan tulee olettaa tienneen virheestä tarkoittaa myös sitä, että ostajan tulisi ennen kauppaa ymmärtää havaitsemansa virheen merkitys. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa myyjä kyllä ilmoittaa tavaraa rasittavasta virheestä tai Lue lisää ›

Irtaimen kauppa: ostajan velvollisuudet ›

Vaikka suurin osa irtaimen tavara kauppaan liittyvistä velvollisuuksista lepää myyjän harteilla, on myös ostajaan kohdistettu tiettyjä vaatimuksia. Ostajan on ensinnäkin maksettava kauppahinta ja toiseksi myötävaikutettava kaupan syntyyn. Lisäksi ostaja ja myyjä voivat sopia tapauskohtaisesti keskenään lisävelvoitteista, jotka voivat kohdistua kumpaan tahansa sopijapuoleen. Ostajalle on esimerkiksi voitu asettaa velvollisuus olla myymättä tavaraa edelleen. Ostajalla ei ole Lue lisää ›

Huolenpitovelvollisen oikeus ja velvollisuus myydä tavara ›

Sopijapuoli, joka on velvollinen huolehtimaan tavarasta, voi tietyissä tilanteissa myydä tavaran. Tavaraa myytäessä on noudatettava huolellisuutta, ja mahdollisuuksien salliessa vastapuolelle on ilmoitettava myyntiaikeista. Vastapuolelle ei näin ollen tarvitse ilmoittaa tavaran myynnistä esimerkiksi tilanteissa, joissa tavaran myynti tulee tehdä kiireellisesti sen nopean pilaantumisen vuoksi.   Tavaran myyntitavasta ei ole huolellisuusvaatimuksen lisäksi säännelty erikseen laissa, mutta hyväksyttävänä tapana on nähty esimerkiksi Lue lisää ›

Huolenpito tavarasta ›

Joissain tilanteissa (myyjä tai ostaja) voi joutua huolehtimaan tavarasta toisen sopijapuolen lukuun. Sillä sopijapuolella, joka on huolehtinut tavarasta vastapuolen lukuun, on oikeus saada korvaus huolenpidosta aiheutuneista tarpeellisista kuluista ja kustannuksista. Hän saa myös pidättää tavaran itsellään, kunnes korvaus maksetaan tai siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus.  Myyjä  Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan, on myyjällä Lue lisää ›

Tavaran kauppahinnan maksamisen ajankohta ›

Tavaran kauppahinnan maksamisen ajankohta yksilöidään kauppasopimuksessa. Usein maksamisen ajankohta on silloin, kun tavara luovutetaan ostajalle. Tämä hiljainen sääntö onkin sopusoinnussa ostajan ennakkotarkastusoikeuden kanssa, jonka mukaisesti ostajan ei tarvitse maksaa kauppahintaa ennen kuin ostajalle on annettu mahdollisuus tutkia ja tarkastaa kaupan kohteena oleva tavara. Tosin maksamisen ajankohdasta voidaan kuitenkin sopimusvapauden periaatteen mukaisesti sopia vapaasti. Puolestaan jos Lue lisää ›

Irtaimen kaupan purku: myyjän viivästys ›

Ostajalla on mahdollisuus purkaa kauppa myyjän viivästyksen johdosta, jos sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt se käsittää. Mikäli vain osa toimituksesta on viivästynyt, koskee purkaminen pääsääntöisesti vain viivästynyttä erää. Jos viivästynyt erä on kuitenkin ollut olennainen osa koko kauppaa, saa ostaja purkaa kaupan kokonaisuudessaan. Mahdollisen Sopimusrikkomuksen arviointi Sopimusrikkomuksen Lue lisää ›

Kaupan purku viivästyksen seuraamuksena ›

Kaupan purku on irtaimen kaupassa myyjän viivästyksen perusteella mahdollinen, jos myyjän  sopimusrikkomusta voidaan pitää olennaisena. Sopimuksen sitovuuden perusperiaate koskee molempia kaupan osapuolia. Ostajan on maksettava sovittu kauppahinta sovitussa ajassa ja myyjän on toimitettava tavara tai palvelu sovitussa määräajassa. Myyhän viivästyessä tavaran toimittamisessa ostaja voi antaa myyjälle lisäajan tavaran luovutusta varten. Mikäli myyjä ei luovuta tavaraa Lue lisää ›

Irtaimen kauppa: Reklamaatio ›

Ensimmäinen reagointikeino, kun on huomattu tuotteessa olevan puutteita, on reklamointi. Se tarkoittaa sitä, että ostaja ilmoittaa myyjälle tavaran olevan virheellinen. Reklamointivelvollisuuden taustalla on se, että sopijaosapuolet pysyvät tilanteessa niin sanotusti ajan tasalla ja voivat varautua tuleviin vaatimuksiin. Koska myyjä ei voi olla tietoinen virheistä, jotka ilmenevät tavarassa sen luovutuksen jälkeen, tulee ostajan saattaa myyjä näistä Lue lisää ›