Joissain tilanteissa (myyjä tai ostaja) voi joutua huolehtimaan tavarasta toisen sopijapuolen lukuun. Sillä sopijapuolella, joka on huolehtinut tavarasta vastapuolen lukuun, on oikeus saada korvaus huolenpidosta aiheutuneista tarpeellisista kuluista ja kustannuksista. Hän saa myös pidättää tavaran itsellään, kunnes korvaus maksetaan tai siitä asetetaan hyväksyttävä vakuus. 

Myyjä 

Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan, on myyjällä velvollisuus huolehtia kohtuullisin toimenpitein tavarasta, mikäli se on hänen hallinnassaan tai jos hän voi muutoin huolehtia siitä. Myyjän huolehtimisvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa tavaraa ei luovuteta ostajan hallintaan muun ostajasta johtuvan seikan vuoksi. Tämä voi syntyä esimerkiksi tilanteissa, joissa tavara normaalisti luovutettaisiin ostajalle vasta kauppahinnan maksamisen jälkeen, eikä ostaja ole maksanut hintaa. Mikäli myyjä pidättyy tämän vuoksi tavaran hallinnan luovutuksesta, on hän velvollinen huolehtimaan tavarasta ostajan lukuun.  

Mikäli myyjän liikepaikka on toisella paikkakunnalla kuin missä tavara sijaitsee, on myyjä velvollinen järjestämään huolenpidon esimerkiksi edustajan välityksellä, mikäli hänellä sellainen on kyseisellä paikkakunnalla. Tavarasta on huolehdittava siten, kuin sellaisesta tavarasta pidetään huolta yleensäkin: esimerkiksi eläimiä on luonnollisesti ruokittava ja pestävä säännöllisesti. Mikäli myyjä laiminlyö huolenpitovelvollisuuttaan, voi ostaja esittää väitteen tavaran virheellisyydestä.  

Ostaja 

Ostajallakin voi olla velvollisuus huolehtia tavarasta. Siinä tapauksessa, että ostaja haluaa torjua vastaanottamansa tavaran, hänen tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin huolehtiakseen tavarasta. Tällöin ostaja huolehtii tavarasta myyjän lukuun, eli kustannukset tavaran järkevästä säilyttämisestä lankeavat lopulta myyjälle. Tästä syystä edellytyksenä on, että ostajalla on oikeus torjua tavara (eli esimerkiksi ostaja haluaa myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi purkaa kaupan, tai vaatia toista toimitusta). Muussa tapauksessa tavarasta huolehtiminen tapahtuu ostajan omalla kustannuksella.  

Ostajan tulee huolehtia tavarasta myyjän lukuun myös silloin, kun ostaja haluaa torjua hänelle jo lähetetyn tavaran, jota pidetään hänen saatavillaan määräpaikkakunnalla. Huolenpitovelvollisuus syntyy tässä tapauksessa vain, jos tavarasta huolehtiminen on mahdollista kauppahintaa maksamatta sekä ilman kohtuutonta haittaa ja kustannuksia. Tällaista velvollisuutta ei kuitenkaan synny, mikäli myyjä tai esimerkiksi hänen edustajansa on määräpaikkakunnalla.  

Huolenpitovelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa ostajan kaupanpurkuoikeuden menettämiseen, tai korvausvastuuseen joutumiseen.  

Sivullinen 

Joskus huolenpitovelvollinen myyjä tai ostaja voi jättää tavaran vastapuolen lukuun sivullisen säilytettäväksi. Mikäli säilyttäjän valinnassa on noudatettu huolellisuutta, huolenpitoon velvollinen sopijapuoli ei ole vastuussa tavarasta sen jälkeen, kun säilyttäjä on vastaanottanut tavaran. Näin ollen mikäli tavaralle tapahtuu vahinko sen ollessa sivullisen säilytettävänä, on huolenpitovelvollinen sopijapuoli velvollinen korvaamaan vahingon ainoastaan, mikäli hän on valinnut säilyttäjän huolimattomasti. Mikäli sen sijaan säilyttäjän voidaan katsoa valitun riittävän huolellisesti, ei huolenpitovelvolliselle sopijapuolelle synny korvausvastuuta, vaikka säilyttäjä tahallaan aiheuttaisi tavaralle vahinkoa.  

Lue lisää huolenpitovelvollisen oikeudesta myydä tavara.

Lähde §: kauppalaki, HE 93/1986 vp

Suomen Juristit Oy
27.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.