Sopijapuoli, joka on velvollinen huolehtimaan tavarasta, voi tietyissä tilanteissa myydä tavaran. Tavaraa myytäessä on noudatettava huolellisuutta, ja mahdollisuuksien salliessa vastapuolelle on ilmoitettava myyntiaikeista. Vastapuolelle ei näin ollen tarvitse ilmoittaa tavaran myynnistä esimerkiksi tilanteissa, joissa tavaran myynti tulee tehdä kiireellisesti sen nopean pilaantumisen vuoksi.  

Tavaran myyntitavasta ei ole huolellisuusvaatimuksen lisäksi säännelty erikseen laissa, mutta hyväksyttävänä tapana on nähty esimerkiksi myyjän käyttävän tavallisia myyntikanaviaan, tai ostajan ilmoittavan lehdessä tavaran myymisestä. Sitä vastoin julkisen huutokaupan on yleensä katsottu johtavan epäedulliseen lopputulokseen ja hintatasoon myynnin kannalta.  

Oikeus myydä tavara 

Huolenpitovelvollinen osapuoli saa ensinnäkin myydä tavaran, mikäli hän ei voi jatkaa tavarasta huolehtimista ilman olennaisia kustannuksia tai haittaa. Mielessä on hyvä pitää se, että vaikka tavarasta huolehditaankin vastapuolen lukuun (eli toinen sopijapuoli maksaa huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset), ei huolenpitovelvollisuutta voida katsoa olevan, mikäli siitä aiheutuu suhteettoman suuria kuluja. Tavarasta huolehtiminen voi puolestaan aiheuttaa haittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa osapuolella ei ole käytettävissä huolehtimiseen tarvittavia tiloja. Tämän lisäksi huolenpitovelvollinen osapuoli saa myydä tavaran, mikäli vastapuoli kohtuuttomasti viivyttelee tavaran noutamisessa, kauppahinnan maksamisessa tai huolenpitokustannusten korvaamisessa. 

Velvollisuus myydä tavara 

Huolenpitovelvollinen on velvollinen myymään tavaran vastapuolen lukuun, mikäli tavaran huolenpito tulee kohtuuttoman kalliiksi, tai se on altis tuhoutumiselle tai huononemiselle. Esimerkiksi elintarvikkeet voivat olla alttiita nopealle huononemiselle.  

Mikäli osapuolella on oikeus tai velvollisuus myydä tavara, mutta sen myynti ei kuitenkaan ole mahdollista, tai olisi selvää ettei kauppahinta kattaisi myyntikustannuksia, voidaan myynnistä luopua. Näissä tilanteissa sopijaosapuoli joka pitää tavarasta huolta, saa määrätä tavarasta muulla sopivalla tavalla, esimerkiksi ottamalla sen omaan käyttöönsä. Mahdollisuuksien salliessa myös tällaisista aikeista tulee ilmoittaa vastapuolelle.  

Lue lisää huolenpitovelvollisuudesta.

Lähde §: kauppalakiHE 93/1986 vp

Suomen Juristit Oy
28.07.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.