Sopimuksen sitovuuden perusperiaate koskee molempia kaupan osapuolia. Ostajan on maksettava sovittu kauppahinta sovitussa ajassa ja myyjän on toimitettava tavara tai palvelu sovitussa määräajassa.

Irtaimen kaupassa on myyjän viivästyksen perusteella mahdollista, että myyjä voi joutua maksamaan ostajalle vahingonkorvausta. Myös kaupan purku on mahdollinen, jos myyjän sopimusrikkomusta voidaan pitää olennaisena.

Vahingonkorvaus

Ostajalla on oikeus saada korvausta vahingosta, joka aiheutuu myyjän viivästyksen vuoksi. Viivästys voi johtua myös henkilöstä, jota myyjä on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osa täyttämisessä, sekä myyjän tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta. Myyjä vastaa siis myös näiden tahojen aiheuttamasta viivästyksestä.

Jos tavara on luovutettu liian myöhään, ostajan on kohtuullisessa ajassa ilmoitettava myyjälle vaativansa vahingonkorvausta. Jos ostaja purkaa kaupan viivästyksen vuoksi, hän ei kuitenkaan ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta. Vahingonkorvaus ei ole automaatio, vaan ostajalle pitää aiheutua vahinko, joka on syy-yhteydessä viivästykseen ja viivästykseen on oltava myyjän tuottamus.

Myyjän ylivoimainen este voi estää sopimuksessa pysymisen ja vapauttaa myyjän vahingonkorvausvastuusta. Jos myyjä havaitsee, ettei hän kykene täyttämään sopimusta sovitussa ajassa, on hänen ilmoitettava ostajalle tällaisesta esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin. Jos tällaista ilmoitusta ei anneta ostajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun este on tullut tai sen olisi pitänyt tulla myyjän tietoon, ostajalla on oikeus saada korvaus vahingosta, joka olisi ollut vältettävissä myyjän ilmoittaessa esteestä ajoissa.

Vahingonkorvaus voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vahinkoihin. Myyjän viivästyksen vuoksi korvataan välitön vahinko, mutta ei välillistä vahinkoa. Välillistä vahinkoa on tulonmenetys, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden takia. Lisäksi tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu siihen rinnastettava haitta luetaan välilliseksi vahingoksi. Muut vahingot ovat välitöntä vahinkoa. Välillisestä vahingosta myyjä vastaa vain, mikäli vahinko tai viivästys johtuu hänen huolimattomasta menettelystään.


Lue lisää kaupan purusta viivästyksen seuraamuksena.

Lähde §: kauppalaki


Suomen Juristit Oy
28.12.2016
(Päivitetty 25.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.