Irtaimen kauppa

Abstrakti virhearviointi ›

Abstrakti virhearviointi käytetään muun muassa irtaimen tavaran kaupassa. Tavarassa on virhe, jos sen laji, määrä, ominaisuudet tai pakkaus ei vastaa sovittua. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita. Mikä tahansa vika tavarassa ei ole myyjän vastuulle kuuluva virhe. Jos muuta ei ole sovittu, tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, kun tavara ei sovi käyttöön, Lue lisää ›

Käyttöoikeuden rajoitukset ›

Omistusoikeus ja hallintaoikeus kattavat myös käyttöoikeuden. Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ja kieltää muita käyttämästä. Mitä ovat käyttöoikeuden rajoitukset? Käyttöoikeuden rajoitukset Omistus- tai hallintaoikeuden haltijalla on lähtökohtaisesti yksinomainen suojattu käyttövapaus kohde-esineeseen. Omistajalla tai hallintaoikeuden haltijalla on esimerkiksi oikeus käyttää esinettään haluamallaan tavalla, oikeus kieltää sivullisia käyttämästä esinettä sekä oikeus estää sivullisia estämästä omistajan tai hallintaoikeuden haltijan esineen käyttöä. Lue lisää ›

Omistusoikeus oletetaan esineen haltijalle ›

Omistusoikeus tarkoittaa muun muassa oikeutta hallita, käyttää ja luovuttaa omistusoikeuden kohdetta. Omistusoikeuden näkyvä tunnusmerkki on esineen hallinta. Omistusoikeusolettama Esineen, kiinteän tai irtaimen, hallinta on omistusoikeuden helpoimmin havaittava elementti. Omistusoikeus käsitteenä kattaa myös hallintaoikeuden ja käyttöoikeuden. Omistusoikeus voi kuitenkin olla rajoitettua siten, että esineen omistaja on luovuttanut yksinomaisen hallintaoikeuden toiselle henkilölle. Tällöin omistusoikeuden haltija itse ei hallitse omaisuutta, Lue lisää ›

Luontoissuoritusvaatimus ›

Luontoissuoritusvaatimus on vaatimus jolla vaaditaan luontoissuoritusta. Luontoissuoritus tai luontaissuoritus on hyvitys tai maksu, joka suoritetaan rahan asemasta tavarana tai työnä sopimuksen mukaisesti. Luontoissuorituksella siis sopimuspuoli täyttää sopimusvelvoitteensa. Irtaimen kaupassa ostajan päävelvoite on maksaa sovittu kauppahinta. Myyjän päävelvoite taas on luovuttaa sovittu irtain sovitussa kunnossa sovittuun aikaan. Luontoissuoritusvaatimus – sisältö ja merkitys Luontoissuorituksen vaatiminen liittyy irtaimen kaupassa myyjän Lue lisää ›

Hinta voidaan ilmoittaa monella tavalla ›

Hinta tarkoittaa jonkun hyödykkeen, esimerkiksi irtaimen omaisuuden rahallista arvoa. Hinnoittelu tekee tavaroista ja palveluista markkinoilla vertailukelpoisia. Hinnoilla käytävä vaihdanta on vapauttanut hyödykkeiden arvon vertaamisen toisiinsa, koska hinnat ovat hyödykkeestä riippumatta yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Vaihdantaa ei tarvitse käydä oravannahoilla ja suolapusseilla. Merkitystä voi kutenkin joissakin tilanteissa olla sillä, mistä hinnoista on sovittu. Kiinteä hinta Kiinteällä hinnalla Lue lisää ›

Käytetyn tavaran kauppa ›

Käytetyn tavaran kauppa on usein irtaimen kauppaa. Siihen soveltuu kaksi sopimusoikeuden yleiset perusperiaateet; sopimuksen sitovuuden periaate ja sopimusvapauden periaate. Sopimukseen voi ryhtyä kuka haluaa ja hän voi solmia voi lähtökohtaisesti sen sisältöisiä sopimuksia kuin haluaa. Sopimus on muotovapaa. Sopimuksen syntyyy tavaran kaupassa tarjouksella ja sen hyväksyvällä vastauksella. Tarjous ei ole voimassa loputtomasti. Se on voimassa Lue lisää ›

Kaupan purku viivästyksen seuraamuksena ›

Kaupan purku on irtaimen kaupassa myyjän viivästyksen perusteella mahdollinen, jos myyjän  sopimusrikkomusta voidaan pitää olennaisena. Sopimuksen sitovuuden perusperiaate koskee molempia kaupan osapuolia. Ostajan on maksettava sovittu kauppahinta sovitussa ajassa ja myyjän on toimitettava tavara tai palvelu sovitussa määräajassa. Myyhän viivästyessä tavaran toimittamisessa ostaja voi antaa myyjälle lisäajan tavaran luovutusta varten. Mikäli myyjä ei luovuta tavaraa Lue lisää ›

Hinnanalennus voi johtua virheellisyydestä ›

Hinnanalennus voi tulla kysymykseen tuotteen tai palvelun virheellisyyden perusteella. Tavaran ja palvelun on vastattava sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Jos tavarassa on virhe ostaja saa vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Virheellisyys ei saa johtua ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta. Ostajan on tarkastettava tuote tai palvelu ja Lue lisää ›

Esineen luovutus ›

Esineen luovutus tapahtuu pääsääntöisesti myyjän luona tai tavaran sijaintipaikalla. Lähtökohtaisesti myyjän tehtävänä ei näin ollen ole huolehtia esineen siirrosta ostajan luokse. Myyjä ja ostaja voivat luonnollisestikin vapaasti sopia luovutuspaikasta. Toisin sanoen luovuttamista koskeva lainsäädäntö ei ole pakottavaa. Tavara on pidettävä ostajan noudettavissa siellä, missä myyjällä kaupantekohetkellä oli liikepaikkansa tai, jollei myyjällä ollut sellaista liikepaikkaa, jolla Lue lisää ›

Alin tarjous pakkohuutokaupassa ›

Alin tarjous voittaa pakkohuutokaupassa, mutta alimmalla tarjouksellakin voi olla alaraja. Puhutaan alimmasta hyväksyttävästä tarjouksesta. Alin tarjous on merkityksellinen silloin, kun huutokaupalla myydään velallisen omaisuutta velkojen kattamiseksi. Kansanomaisesti puhutaan pakkohuutokaupasta. Alimmalla hyväksyttävällä tarjouksella pyritään varmistamaan velkojien oikeuksien toteutuminen. Jos pakkohuutokaupalla omaisuus myytäisiin aina edes jonkunlaisen tarjouksen tehneelle, voisi velkojien oikeudet jäädä toteutumatta. Miten määritellään alin hyväksyttävä tarjous? Alimman Lue lisää ›